Trafikkstøy kan forkorte liv

Tekst: Grethe Ettung (2011)

 

Etter luftforurensning er trafikkrelatert støy den største årsaken til helseplager fra omgivelsene. 

Det viser en undersøkelse fra Verdens helseorganisasjon (WHO). WHO har for første gang tallfestet omfanget av helseskader fra trafikkrelatert støy i Vest-Europa. På bakgrunn av samleberegningene fra WHO har Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) bedt Nasjonalt folkehelseinstitutt beregne omfanget av støyplager, søvnforstyrrelser og hjertesykdom relatert til trafikkstøy i Norge.

Vil kartlegge helseskader
− Vi vet at støy plager mange mennesker, men det er ikke tallfestet hvordan støy fra trafikk forringer folks livskvalitet og helse. Dersom vi får kartlagt hvilke helseskader og hvor mange friske leveår som går tapt på grunn av trafikkstøy i Norge, vil det kunne bidra til at vi blir mer treffsikre i arbeidet med tiltak og virkemidler for å redusere trafikkstøy, sier Ellen Hambro, direktør for Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Støreduserende tiltak
Støyreduserende tiltak i trafikksammenheng kan være legging av støysvake veidekker på norske veier, tiltak for økt salg av støyreduserende bildekk og kjøretøy, lavere fartsgrenser med mer.
− Flere tiltak må på plass dersom vi skal nå de nasjonale målene for støyreduksjon, sier Ellen Hambro.
Regjeringens mål er at støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til nivået i 1999.

Les mer her 

Personvern og cookies