– Tøft men aldri en kjedelig dag

Tekst: Turid Børtnes (2009)

– Brukerne av NAVs tjenester har fått én dør de skal gjennom for å få hjelp, mens vi må forholde oss til minst «femti» forskjellige instanser.

Saksbehandler Kristin Helgestad i NAV Oppegård sammenfatter noen av utfordringene de NAV-ansatte står overfor i sitt daglige arbeid og får bifallende nikk fra kollegene Esmaeil Akbari, Jorunn Bjarstad og Inger-Berit Furre Hage. De fire, de er enten verneombud eller tillitsvalgte, kjenner seg svært godt igjen i Arbeidstilsynets rapport om arbeidsmiljøforholdene i NAV, som ble offentliggjort tidligere i sommer. Men de synes ikke konklusjonene passer på forholdene på deres arbeidsplass.

– Helseskadelig

Konklusjonen til Arbeidstilsynet (AT) var blant annet at NAV-ansatte utsettes for store og helseskadelige arbeidsbelastninger, de har for liten medvirkning i arbeidet, og ledelsen i NAV har ikke kartlagt arbeidsmiljøkonsekvensene ved bruk av midlertidig ansatte. NAV har fått varsel om en lang rekke pålegg som etaten må få i orden innen forskjellige frister, de siste sommeren 2010. Arbeidstilsynet mener at det helseskadelige arbeidspresset ikke bare skyldes høye produksjonskrav, men først og fremst at disse kravene er kombinert med en uhensiktsmessig organisering, manglende tilrettelegging av arbeidet og manglende muligheter for reell medvirkning. Ingenting av dette er ukjent for de fire NAV-ansatte, likevel mener de at de har et godt arbeidsmiljø. Aetat, trygdekontoret og sosialkontoret i Oppegård ble slått sammen til ett NAV-kontor i oktober i 2008, og i mars i år ble alle 54 ansatte samlet i felles lokaler.

Godt humør

– Jeg tror at både vi og brukerne var noe skeptiske på forhånd, sier Jorunn Bjarstad. – Men heldigvis ser det ut til at de fleste brukerne er fornøyde med måten de blir tatt imot på. Og vi ansatte har fått masse utfordringer i arbeidet vårt. Vi har ikke en kjedelig dag på jobb, vi møter nye mennesker og problemstillinger hver eneste dag. Esmaeil Akbari, verneombud og tillitsvalgt, tror at et godt samhold blant kollegene bidrar til at de ansatte takler det økte presset rimelig bra. Er det noen som trenger hjelp, får de det der og da. – Dessuten har vi mye godt humør, det gir overskudd i arbeidsdagen. I tillegg har det mye å si at vi opplever at brukerne synes de får god hjelp, vi får mange positive tilbakemeldinger. Men vi skal heller ikke legge skjul på at mange ansatte begynner å bli slitne. Det har vært en lang prosess og den er fortsatt ikke i mål. Sykefraværet ved kontoret er ikke spesielt høyt, samlet ligger fraværet på 5,8 prosent.

Toppstyrt

I likhet med det som fremgår av Arbeidstilsynets rapport, har de ansatte ved NAV Oppegård et godt samarbeid med den lokale ledelsen. Oppgavene fordeles bra og ledelsen prøver å legge til rette for kompetanseheving. De ansatte føler at de kan si fra om problemer og vet at daglig leder tar det videre i systemet, men der stopper det. De opplever at verken ledelse eller ansatte kommer noen vei med det som er bestemt på sentralt hold, selv om de har erfart at det fungerer dårlig på deres arbeidsplass. – Selv om vi ser gode alternative løsninger, får vi ikke gjort noe med det, den lokale ledelsen er pålagt å følge direktivene fra sentralt hold. Omorganiseringen har blant annet medført at kontoret ikke har sentralbord, alle ansatte skal i stedet delta i en telefonvaktordning. Det innebærer at alle helst skal kunne svare på alt, eller i det minste kunne sette de vanskeligste spørsmålene videre til rette vedkommende.

Mangelfull opplæring

Dette er noe alle opplever som frustrerende, de ansatte får mindre tid til brukerne og de sliter med mangelfull opplæring. På telefonvaktene skal de forholde seg til sju forskjellige datasystemer avhengig av hvilket saksområde de behandler. I tillegg kommer alle de faglige problemstillingene fra tunge saksområder som pensjon, trygd, arbeidsledighet, sykefravær og bidrag. Og stadig er det nye regler og bestemmelser som de må foreholde seg til. – Det er satt av alt for kort tid til opplæring i forbindelse med omorganiseringen, selv de som har jobbet med trygdespørsmål tidligere, kan ikke svare på alle spørsmålene vedrørende trygd. Hvordan tror de at de som aldri har arbeidet med dette før, skal klare slike oppgaver etter en kort innføring. Det lar seg ikke gjøre, sier en hoderistende Akbari.

Fornøyde brukere

– Under telefonvaktene må saksbehandlerne sørge for at brukerne får korrekte opplysninger om sin sak. Brukerne skal ikke ha direkte kontakt med den delen av NAV-systemet som fatter vedtak. Dermed ender det med at vi havner i telefonkø selv, påpeker Inger-Berit Furre Hage. Et byråkratisk system gjør ikke hverdagen lettere. Oppegård-kontoret har erfart det samme som de fleste andre NAV-ansatte, forskjellene i kultur mellom de tre opprinnelige etatene; trygdekontor, Aetat og sosialkontor har ikke ført til de problemene mange var redde for på forhånd. – Vi har hatt en prosess som har gått over lang tid, hvor vi har bygget en felles kultur og fått god kontakt med hverandre. Det har fungert bra for oss. Nå føler vi at vi har samlet mye kompetanse i huset og vi har mange fornøyde brukere.

Personvern og cookies