Tipsdeling ved Theatercafeen

Tekst: Turid Børtnes (2008)
Høyesterett har slått fast at arbeidsgiver fritt kan bestemme hvordan tips som gis til servitører, skal fordeles mellom de ansatte. Det betyr at servitørene ved Theatercafeen ikke selv får beholde all tipsen de mottar.
Dommen har falt på bakgrunn av at 40 servitører ved Theatercafeen sammen med Fellesforbundet anla sak mot restauranten for å få beholde tipsen som de mottar i forbindelse med jobben sin. I 2005 påla ledelsen servitørene å dele tipsen med blant annet kokkene, etter forgjeves å ha forsøkt å komme frem til en frivillig ordning.

Store beløp
Servitørene tapte saken både i tingretten og lagmannsretten og i sommer slo også Høyesterett fast at en tipsdeling lå under arbeidsgivers styringsrett. Servitørene ved Theatercafeen har hatt sin ordning siden 30-tallet, da servitører ikke hadde annen lønn enn det gjestene ga i tips. Nå komme tipsen, som årlig beløper seg til mellom 150.000 til 200.000 pr servitør, i tillegg til ordinær lønn. Den pålagte tipsdelingen innebærer at servitørene beholder 65 prosent av tipsen, det medfører en årlig nedgang i inntekten på rundt 50.000 til 70.000 kroner. De aller fleste restauranter praktiserer nå deling av tips mellom servitører og øvrig personale, og undersøkelser viser at folk flest anser dette som det naturlige. I dommen anføres det at utviklingen i bransjen må veie tungt.

Arbeidsmiljøproblemer
Ledelsen ved restauranten innførte deling av tipsen for å bedre arbeidsmiljøet og bidra til å løse en konflikt mellom kokker og servitører ved restauranten. I sin begrunnelse for pålegget skrev ledelsen at tipsen gis av gjestene på bakgrunn av en helhetsopplevelse, som skapes gjennom en felles innsats av servitører og kokker. Dommen viser også til at retten til å beholde tipspengene ikke kan sies å være en del av arbeidsavtalen for servitørene, selv om denne praksisen har vart i lang tid. Ledelsen ved Theatercafeen har dermed rettslig adgang til å pålegge en deling av tipsen. Servitørene har på sin side anført at arbeidsgivers styringsrett er begrenset av servitørenes arbeidsavtaler som ut i fra en helhetsvurdering fører til en rett til å beholde tipspengene udelt. Det vises blant annet til arbeidsstedets lange praksis når det gjelder dette.

Personvern og cookies