Tiltakstrappa mot mobbing

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Som et hjelpemiddel for virksomheter som vil arbeide aktivt for å forebygge, motvirke og stoppe mobbing har professor Bjørg Aase Sørensen og seniorforsker Asbjørn Grimsmo, sammen med sekretariatet for Jobbing uten mobbing laget heftet «Tiltakstrappa». 

Heftet er et praktisk verktøy til bruk ved konflikter og mobbing på arbeidsplassen. Det skal skape bevissthet rundt det at mobbing kan skje på enhver arbeidsplass med mer enn to personer, og hvem som har ansvar for hva. Heftet gir kjennskap til gode handlemåter for å hindre og håndtere jobbmobbing og det motiverer og inspirerer til å ta initiativ mot mobbing i arbeidslivet.

Tretrinns trapp
Tiltakene er organisert som en tretrinns tiltakstrapp. På første nivå, som er det forebyggende, lyser det grønt. Det er fortsatt ganske enkelt å forebygge uakseptabel oppførsel gjennom tilrettelegging, gode rutiner for konflikthåndtering, bevissthet om risikoforhold som kan føre til mobbing og skape en god omgangstone og gode arbeidsmiljøforhold. Når lyset begynner å bli gult, er det fortsatt mulig å snu utviklingen, men det haster. Det kan ha skjedd en forsuring av arbeidsmiljøet, konflikter kan ha utviklet seg slik at de begynner å gå mer på sak enn person eller store omstillinger kan ha ødelagt tillitsforholdet mellom ledelse og ansatte, for å nevne noen aktuelle eksempler. Mulige fremgangsmåter kan være å engasjere de ansatte i diskusjoner om virksomheten eller arbeidsmiljøet, satse på samarbeid og fellesskap og legge vekt på informasjon. Arbeidslivets HMS-hjelpere, slik som BHT, arbeidstilsynet og IA-rådgivere vil også kunne være nyttige støttespillere.

Tilbake til grønt
Når den røde lampen lyser, varsler det om unnlatelser. Ledelsen og andre har ikke grepet inn i tide for å snu en utvikling som har resultert i mobbing. Målet må være å komme tilbake på grønt lys. Tiltakene som settes i verk må både ta hensyn til at det dreier seg om en personalsak og en arbeidsmiljøsak. Megling via en tredjepart kan være en vei å gå, i tillegg til bruk av støttespillere innen HMS- og IA-arbeidet og også fagforeninger og bransjeorganisasjoner. Hvis ikke noe av dette fører frem og undersøkelser viser at det helt sikkert dreier seg om mobbing, må arbeidsgiver benytte seg av sin styringsrett til å sette i verk nødvendige tiltak og eventuelle sanksjoner mot overgriper samt sørge for oppreisning for mobbeofferet.

Personvern og cookies