Tilsynsflyttingen i rute – koster 517 millioner

Tekst: Turid Børtnes (2004)
Den omfattende prosessen med å flytte åtte statlige tilsyn ut av Oslo er i full gang. Flyttesjauen, som omfatter noe over 900 arbeidsplasser blir dyr. Det er beregnet brukt 517 millioner kroner til flyttingen som skal være avsluttet i løpet av 2006.
Det ser heller ikke ut til at det store skrekkscenariet har slått til; det at tilsynene skal bli tømt for folk og fagkompetanse lenge før de flytter ut av Oslo. – Flyttingen vil gå litt etter litt og heller ikke følge samme tidsplan for alle tilsyn. Det er meningen å foreta en gradvis opptrapping på det nye lokaliseringsstedet og tilsvarende nedbygging på det gamle, sier seniorrådgiver Svein Berbu i avdeling for omstilling og personalpolitikk i Arbeids- og administrasjonsdepartementet. har sekretariatansvar for statssekretærutvalget som er satt ned for å følge flytteprosessen. I utvalget er åtte departement og Statsministerens kontor representert. Etter det Berbu kjenner til har det ikke vært vesentlig større turnover i tilsynene enn det som er normalt. Han har heller ikke hørt at noen tilsyn har opplevd større problemer med å gjennomføre sine vanlige oppgaver og tilsynsfunksjoner som en følge av forhold i forbindelse med flytteprosessen, men tar forbehold om at han ikke kjenner detaljene for de enkelte tilsyn. Det er et overordnet mål at tilsynsfunksjonene ikke skal bli svekket på grunn av endringene.

Bonus til nøkkelpersoner
– Tilsynene har kartlagt såkalt kritisk kompetanse, det vil si hva som skal til for at tilsynsfunksjonene skal fungere bra nok i en overgangsperiode, eventuelt hva som må rekrutteres av ny kompetanse. I den forbindelse vil det bli gitt bonus for nøkkelpersonell som forplikter seg til å stå i jobben til flyttingen er gjennomført eller som blir med på flyttingen. Kompensasjonen vil variere fra en månedslønn til 10-12 månedslønninger over tre år etter hvor lenge en binder seg og hva slags kompetanse man har. Det blir utarbeidet karriereplaner for alle ansatte og i visse tilfeller kan det også gis hel eller delvis lønn i forbindelse med ny utdanning eller kompetanseheving. Andre virkemidler som kan tas i bruk er utgiftsgodtgjørelse av flytteutgifter, utvidet boliglån i Pensjonskassa, dekning av reiseutgifter ved pendling og barnehageutgifter. Deler av lengere reisetid kan regnes som arbeidstid. Det er arbeidsgiver som avgjør om slike virkemidler skal brukes.

20 prosent flytter?
– Vet dere hvor mange av de ansatte som har sagt ja til å bli med på flyttelasset? – Det er de enkelte tilsyn som har slik oversikt. Det pågår fortsatt forhandlinger. Fordi det kommer til å skje en viss omorganisering i en del tilsyn er det mange som spør seg om hva slags rolle og plass de vil få på det nye stedet. Det har vi forståelse for. Svein Berbu opplyser at det er foretatt spørreundersøkelser i alle tilsynene om hvor mange som ønsker å flytte med. Svarene viste en veldig lav flytteprosent, men han tror at andelen blir en god del høyere. Flytteandelen vil selvsagt variere mye mellom de forskjellige tilsynene. I beregningene som ligger til grunn for flytteutgiftene har departementet en målsetting om en flytteprosent på 20. Videre at 10 prosent går over på ventelønn og at det vil bli behov for å dublere 11 prosent av stillingene.

Store variasjoner
Hvor krevende flytteprosessen blir for de enkelte tilsyn avspeiles av lista over flyttekostnader. Medietilsynet er det minste, det blir en nydanning etter sammenslåing av andre tilsyn. Det skal etableres i Fredrikstad i nye lokaler innen 1. januar 2005 med en prislapp på flyttingen på beskjedne sju millioner kroner. Direktoratet for sivilt beredskap er allerede formelt slått sammen med Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE) til det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet. Det skal lokaliseres i Tønsberg innen utgangen av 2005, der DBE allerede er etablert. Her kreves nytt bygg, omkostninger for hele prosessen er satt til vel 50 millioner kroner. Konkurransetilsynet skal til Bergen. Tilsynsoppgavene vil til en viss grad bli endret, kostnadene er beregnet til vel 62 millioner kroner. For de andre tilsynene vil omkostningene variere fra vel 126 millioner kroner for flytting av Sjøfartsdirektoratet til Haugesund, 116 millioner for Luftfartstilsynet til Bodø, vel 86 millioner for Post- og teletilsynet til Lillesand og 68 millioner for nyetableringen av Arbeidstilsynet i Trondheim. Det skal «slankes» og døpes om til Arbeidslivstilsynet.

Personvern og cookies