Tilsyn virker!

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Både inspeksjoner ute på bedriftene og brevkontroll reduserer avvik.

En inspeksjon fra forurensningsmyndigheten reduserer sannsynligheten for nye regelbrudd i virksomheten med 70 prosent, viser en ny undersøkelse som Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjort av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) sin produktkontroll.

Færre avvik etter kontroll
Både inspeksjoner ute på bedriftene og brevkontroll med krav om skriftlig tilbakemelding reduserer fremtidige avvik. Virksomheter som har hatt en inspeksjon ved sitt anlegg eller butikk kjenner regelverket bedre og har færre avvik enn de som kun har fått informasjon.
– Dette viser hvor viktig det er med tilsyn og kontrollaksjoner. Det gir økt kunnskapsnivå og gledelige forbedringer, forteller Ellen Hambro, direktør for Klif.
Samarbeidet med SSB har vært relatert til Klifs produktkontroll der hovedformålet er å sikre at det ikke blir importert eller solgt produkter med ulovlig innehold av farlige stoffer.

Kontrollert flere ganger
Noen importører er kontrollert flere ganger, noe som viser seg å gi oppløftende resultater:  Sannsynligheten for nye regelbrudd er redusert med 70 prosent for virksomheter som har hatt en inspeksjon tidligere.  Sannsynligheten for regelbrudd er redusert med 40 prosent for virksomheter som er kontrollert gjennom en brevkontroll tidligere.
– Utfordringen er at dette er en stor målgruppe som ikke er homogen. Importen av varer til Norge er økende og nye aktører dukker stadig opp. Det er derfor veldig viktig for Klif å være mest mulig treffsikker i vår kontroll, sier Hambro.

Forskjell mellom bransjer
Prosjektet har avdekket forskjeller mellom ulike bransjer i henhold til etterlevelse av reglene. Tekstil- og sportsbransjen, multiimportører (importører som selger ulike produkter på tvers av bransjene) og de mindre virksomhetene innen byggebransjen kommer dårligst ut. Leketøybransjen derimot har færre regelbrudd.

Klifs arbeidsmetode 

  • Vi har opprettet en database av virksomheter basert på informasjon fra Tollvesenet. (Importørhjulet)
  • I denne databasen har vi gruppert virksomhetene etter bransjetilhørighet og i forhold til risiko.
  • Vi trekker importører fra databasen for tilsyn.
  • Vi har benyttet oss av ulike metoder: varselbrev, inspeksjon og brevkontroll.
  • Samme sjekkliste har ligget til grunn for både inspeksjon og brevkontroll.
  • Vi har etter gitte kriterier fulgt opp en del av virksomhetene som vi kontrollerte foregående år med nye tilsyn.
  • Dermed kan vi sammenligne effekten av brevkontroll og inspeksjon. Bruk av varselbrev eller ikke, og av gjentagende kontroll.
  • Resultatene fra alle tilsynene er systematisert og lagt inn i importørhjulet – og det er dette materialet forskeren fra SSB har analysert for oss.
Personvern og cookies