Tilrettelegging i arbeidslivet

Fotografi av mennesker som snakker sammen på kontoret

Et av arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et godt arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Arbeidstakere skal ha full trygghet mot både fysiske og psykiske skadevirkninger som følge av arbeidet. Loven skal sørge for en velferdsmessig standard innad i virksomheten som er i samsvar med den teknologiske og sosiale utviklingen i samfunnet. 

Som en følge av dette plikter arbeidsgiver å tilrettelegge for tilpasninger i arbeidsforholdet knyttet til hver enkelt arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon. Selv om det er arbeidsgivers overordnede rolle å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø, så plikter også arbeidstaker å medvirke til utforming, gjennomføring og evaluering av tilretteleggingen av arbeidet. 

Dette sier arbeidsmiljøloven om tilrettelegging

Arbeidsmiljølovens paragraf 4-2 viser til krav til tilrettelegging, medvirkning og utvikling. Her står det at arbeidstakere og tillitsvalgte skal holdes løpende informert om systemer som brukes ved planlegging og gjennomføring av arbeidet. Arbeidstakere skal gis nødvendig opplæring i systemene, og medvirke i utformingen av dem.

Videre står det at i utformingen av den enkeltes arbeidssituasjon skal:

  • det tilrettelegges for faglig og personlig utvikling for den enkelte arbeidstaker
  • arbeidet organiseres og tilrettelegges med hensyn til den enkelte arbeidstakers arbeidsevne, kyndighet, alder og øvrige forutsetninger
  • det legges vekt på å gi arbeidstaker mulighet til selvbestemmelse, innflytelse og faglig ansvar
  • arbeidstaker skal så langt som mulig ha variasjon i arbeidet, og ha forståelse for sammenhengen mellom enkeltoppgaver
  • det gis tilstrekkelig informasjon og opplæring, slik at arbeidstaker er i stand til å utføre arbeidet når det skjer endringer som påvirker vedkommendes arbeidssituasjon


Dersom en virksomhet er i en omstillingsprosess som fører til endringer som er av betydning for arbeidstakernes arbeidssituasjon, så plikter arbeidsgiver å sørge for å gi informasjon, medvirkning og kompetanseutvikling som er nødvendig for å ivareta et fullt forsvarlig arbeidsmiljø.

Tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne

Arbeidsmiljølovens paragraf 4-6 handler om særlig tilrettelegging for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. Her står det at arbeidsgiver skal tilrettelegge og iverksette nødvendige tiltak så langt det er mulig for arbeidstakere med redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje eller lignende.

At tilrettelegging skal gjøres så langt det er mulig og rimelig betyr at det finnes noen punkter som må avveies før man setter inn tiltak. Det betyr at det må ta hensyn til hvilken bedrift det er og hva slags tilrettelegging som må til. En stor arbeidsplass med mange ulike arbeidsoperasjoner har større mulighet for tilrettelegging enn for eksempel et malerfirma med tre malere.  

Tilrettelegging er et verktøy for å gjenvinne arbeidskapasitet

Tilrettelegging skal vanligvis være for en gitt periode. Hvis det er snakk om varig tilrettelegging så skal det være dokumentert at det ikke er tidsbegrensning for tilretteleggingen. Målet med tilretteleggingen er å gjenvinne arbeidstakers arbeidskapasitet og helse. Når det tilrettelegges for en arbeidstaker så skal dette evalueres underveis. Hva er det som fungerer, og hva er det som ikke fungerer? Målet med tilretteleggingen er å finne gode og langvarige løsninger. Det bør avholdes regelmessige evalueringsmøter i løpet av tilretteleggingsperioden.

Det er ikke bare arbeidsgivers plikt å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø for de ansatte. Som arbeidstaker plikter du å medvirke ved utforming, gjennomføring og oppfølging av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Når det kommer til tilrettelegging så er det også arbeidstakers ansvar å jobbe for å finne gode løsninger som på sikt sørger for gjenvunnet arbeidskapasitet.   

Kan tilrettelegging være belastende for arbeidsmiljøet?

Det finnes noen arbeidsplasser som har et såpass stort behov for tilrettelegging at det skaper problemer for arbeidsmiljøet.

Ved tilrettelegging av en arbeidstakers arbeidssituasjon er det lurt å være bevisst på alle de ansatte og sørge for at det ikke er noen andre arbeidstakere som får en større arbeidsbelastning på grunn av tilretteleggingen.

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurs

Kurset «Tilrettelegging – hva betyr det?» gir en innføring i hva det betyr i praksis for arbeidsgivere at en medarbeider har redusert arbeidsevne og behov for tilrettelegging. I kurset går vi gjennom sentrale spørsmål ved tilrettelegging som blant annet:

  • Hva menes med at det skal tilrettelegges «så langt som mulig»?
  • Kan arbeidsgiver nekte kostbar tilrettelegging?
  • Hvordan hindre at tilrettelegging for medarbeidere går ut over andre kolleger i arbeidsfellesskapet.


Kurset tilbys også som et bedriftsinternt kurs.
Send oss gjerne en e-post, så kommer vi med et pristilbud for din virksomhet.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe

Våre konsulenter har høy kompetanse på arbeidsmiljø. Send gjerne en mail til vår seniorkonsulent Aud Steiring for spørsmål vedrørende arbeidsmiljø. Har du andre spørsmål vedrørende arbeidsmiljø og HMS-arbeid? Klikk her for å komme til vår kontaktside.

Personvern og cookies