Tilfredse med jobb og sjef

Tekst: Grethe Ettung (2008)
– Et godt omdømme er viktig for å trekke unge til kommune­sektoren, sier Gudrun Haabeth Grindaker, direktør i KS- kommune­­­sektorens interesse- og arbeids­giverorganisasjon.
– Det at veldig mange er godt fornøyd med arbeidsplassen sin, kommer sjelden ut. Vi må bli flinkere til å formidle dette, poengterer Haabeth Grindaker. – For å kunne trekke unge mennesker til kommunesektoren, må vi formidle godt omdømme og det at vi har mange meningsfulle jobber.

Åpen og gjennomsiktig

For kommunene er det viktig å ha en åpen, demokratisk og gjennomsiktig organisasjon. – Offentlighet, ytringsfrihet og kultur for varsling er områder vi fokuserer på, hevder Haabeth Grindaker, og legger til at KS har arbeidet mye med etikk og antikorrupsjonsarbeid. – Å ha arenaer for etisk refleksjon og drøftinger tror vi er viktige elementer for at folk blir i jobben. I tillegg kan det forhindre utbrenthet, sier hun. 100 kommuner skal i løpet av 2008-09 inviteres til å delta i prosjektet Samarbeid om etisk kompetanseheving. 27 kommuner er med i første pulje som hadde oppstart 8. og 9. oktober.

Vil bli sett og utfordret

En medarbeiderundersøkelse som ble gjennomført i 2007 viser at tre av fire kommunalt ansatte er meget godt fornøyd med arbeidssituasjonen. Samarbeidet med kolleger skårer høyest med 4,9 (6 er høyest), mens tilfredshet med overordnet ledelse har laveste skår med 3,5. Forholdet til nærmeste leder derimot, oppleves som meget godt. – Medarbeiderne blir behandlet med respekt, ledelsen tar hensyn til hvilke behov de har, de blir tatt med på råd, de får tilbakemeldinger og de opplever klare forventninger i tilknytning til arbeidsoppgavene de skal utføre. KS har utarbeidet ti punkter for god ledelse, og vil motivere kommunene til å diskutere disse. – Punktene tar opp alt fra det å levere resultater i tråd med politiske vedtak, til det å bidra til at medarbeiderne har den kunnskapen om brukere, innbyggere og partnere som de trenger.

Strategi fram mot 2020

Fram mot 2020 står arbeidsgiverstrategien Stolt og unik, i sentrum. – Og den skal ikke utvikles av personalsjefen alene, fastslår Haabeth Grindaker. I strategien inngår det at kommunen skal sikre innbyggernes rettigheter, og utvikle demokrati og deltakelse. For å yte og utvikle gode tjenester må ledelsen ta hensyn til medarbeidernes behov. De må delegere ansvar og oppgaver, og myndiggjøre dem gjennom å utfordre, stille krav og gi støtte. – Medarbeiderne vil bli sett og utfordret, og det stiller krav til lederne. Vi har dyktige ansatte som opplever seg selv som kompetente i forhold til jobben de utfører. Samtidig er det mange som etterlyser mulighet til faglig og personlig utvikling. For kommunene blir det viktig å gi dem de læringsmulighetene de etterlyser, fordi det å yte kvalitative gode tjenester gir arbeidsglede, konstaterer Haabeth Grind­aker.

Personvern og cookies