Tilbud om anonym varsling

Tekst: Grethe Ettung (2009)
– VarslerInstituttet tilbyr et varslings­system som sikrer varslere anonymitet, forteller dag­lig leder Jan Lie Amundsen.

– Vi så et klart behov for å etablere en ekstern, uavhengig varslingsinstans, sier Jan Lie Amundsen. Han er daglig leder i VarslerInstituttet som er det første selskapet i Norge, som har spesialisert seg på varsling. Instituttet tilbyr virksomheter en ekstern varslingskanal, som skal være et supplement til de interne varslingskanalene.

Kvier seg for å varsle

I april i år gjennomførte instituttet en større spørreundersøkelse vedrørende varsling. 700 norske ledere svarte på spørsmål om varsling og varslingsrutiner. – Undersøkelsen viste at åtte av ti virksomheter ikke hadde fått et eneste varsel etter at de hadde innført varslingssystemer. Vi tror mange ansatte kvier seg for å varsle når de ikke kan opptre anonymt. – Tar virksomhetene i bruk en ekstern varslingskanal som sikrer anonymitet, i tillegg til de interne, senker de terskelen for å varsle. Det kan bidra til at virksomhetene får flere varsler enn de ville ha fått kun via interne varslingskanaler, hevder Amundsen.

Vurderer varslene

– Vil ikke anonymitet være til hinder for å sjekke etterretteligheten i varslene?
– Jo, det er helt korrekt, men vår eksterne varslingskanal gjør det mulig å innhente ytterligere informasjon om forholdene det varsles om. Tar en bedrift i bruk vårt varslingssystem, er varslerne anonyme overfor arbeidsgiver, men ikke overfor oss. Det betyr at vi kan innhente den informasjonen som bedriften trenger i tilknytning til varselet, opplyser Amundsen. Instituttet tilbyr også virksomhetene å gjøre en vurdering av varslene. Denne vurderingen er det VarslerRådet som foretar. Det består av fageksperter på de områdene et varsel kan tenkes å berøre. Virksomheten mottar da en e-post fra VarslerInstituttet med varslets innhold samt en rapport med VarslerRådets vurdering. Dette sendes til avtalte mottakere i virksomheten.

Et godt supplement

I januar 2007 trådte det nye regelverket om varsling i kraft. Det sikrer arbeidstakers rett og plikt til å varsle. Regleverket pålegger alle bedrifter å legge til rette for varsling om kritikkverdige forhold.
– Er ikke varslingsreglene i arbeidsmiljøloven gode nok, siden mange kvier seg for å varsle?
– Jo, de er gode nok. Problemet er hvordan de anvendes i praksis. Ta for eksempel virksomheter i kommunesektoren, de er underlagt Forvaltningsloven som gir innsynsrett. Du kan med loven i hånd ta rede på hvem som varsler. Amundsen mener derfor en ekstern, uavhengig varslingsinstans som sikrer anonymitet, vil være et godt supplement til de interne varslingskanalene.

Arbeidsmiljøloven om varsling
Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst hensyn til at arbeidsgiver, arbeidsmiljø og kolleger ikke skades unødig (arbeidsmiljøloven § 2-4). I noen tilfeller kan arbeidstaker også ha plikt til å si fra.
Arbeidsgivere kan ikke ”straffe” den som varsler med oppsigelse eller andre reaksjoner (arbeidsmiljøloven § 2-5). Åpenhet og god håndtering av intern kritikk er arbeidsgivers ansvar. Dersom det er behov for det skal det utarbeides rutiner for intern varsling eller settes i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling i virksomheten (arbeidsmiljøloven § 3-6).

Her er flere artikler om varsling:
https://www.arbeidsmiljo.no/xp/pub/hoved/tidsskrift/temaer/psykososialt_arbeidsmiljo/264038 https://www.arbeidsmiljo.no/xp/pub/hoved/tidsskrift/temaer/lederartikler/230161 https://www.arbeidsmiljo.no/xp/pub/hoved/tidsskrift/temaer/arbeidsorganisering/288586

Personvern og cookies