Tier om helseskadelige forhold

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

En studie av norske sykepleieres mulighet til å si fra internt eller offentlig om kritikkverdige forhold av betydning for pasientens helse viser at over 40 prosent har latt være å si fra internt om slike forhold en eller flere ganger.

Dette kommer frem i Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) ferske undersøkelse av sykepleiere i offentlig sektor som ble avsluttet i år. Undersøkelsen, som omfattet et representativt utvalg sykepleiere i alle typer offentlig helsetjeneste, viste at det er under 10 prosent som sier at de aldri har gått på akkord med personlig moralsk overbevisning og samvittighet.

Oppfattes som illojale
13,5 prosent opplever daglig at de må gjøre det og over halvparten av sykepleierne har latt være å gå ut offentlig med kritikkverdige forhold. Diskusjonen om ytringsfrihet i arbeidslivet har for en stor del dreid seg om arbeidstakernes muligheter til å ytre seg offentlig. AFIs rapport viser imidlertid at mulighetene for å ta opp kritikkverdige forhold internt er vel så viktig. Å si fra internt burde oppfattes som en lojal handling, men i praksis blir det ikke slik. Undersøkelsen viser at den som velger å varsle ofte blir stående alene og at varsleren også sviktes av sine kollegaer. En fjerdedel av sykepleierne har erfart at kritikk straffes gjennom negative sanksjoner, for eksempel fortielse eller trenering, utstøting fra fellesskapet, å bli kalt inn på teppet eller mer alvorlige reaksjoner. Noen opplever at problemet spilles tilbake til varsleren, vedkommende får ansvar for en løsning, men ingen myndighet til å gjennomføre den.

Tillitsvalgtes rolle
Krav om at rapportering skal skje tjenestevei via linjen kan i seg selv virke som et hinder for varsling, mener Lars Klemsdal, en av forskere bak rapporten. De tillitsvalgte spiller en nøkkelrolle i slike tilfeller, de kan fungere som en kanal i arbeidet med å sikre at meldinger om avvik kommer dit de skal. Både ansatte og ledelsen brukte denne muligheten til å melde fra uten å komme i direkte konflikt med nærmeste leder eller bryte med kravet om lojalitet. Ledelsen betrakter uønskede hendelser som enkelttilfeller og uhell, mens den som fortsetter å kritisere systemet blir sett på som problemet. Den enkelte kan reagere med å selv forsøke å løse problemet i neste omgang i stedet for å si fra. Noen velger også å flykte inn i sine egne oppgaver. Resultatet kan bli at ansatte slutter i jobben sin eller de distanserer seg fra problemstillingen og blir passivt lojale. Det kan ende med et enkelte begynner å tøye grensen for hva som kan regnes som forsvarlig som et selvforsvar. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies