Tidspress bak ulykker i bygg- og anleggsbransjen

Tekst:  Turid Børtnes (2003)
Tidspress er den viktigste enkeltstående årsak til ulykker i bygg- og anleggsbransjen og fallulykker dominerer. Det er en av konklusjonene i en dybdeundersøkelse av 50 arbeidsulykker i bygg- og anleggssektoren foretatt av en prosjektgruppe ved Ullevål universitetssykehus.
– Opplysningene vi fikk om mulige årsaker til ulykkene varierte mye. Det var sprikende oppfatninger avhengig av hvem vi snakket med. Men gjennomgående var det mange som mente at tidspress var en vesentlig årsak, opplyser lege og prosjektleder Hans Magne Gravseth ved Oslo legevakt. Bakgrunnen for undersøkelsen er at ansatte i bygg- og anleggssektoren ligger på topp på statistikken over arbeidsulykker. Dette understrekes av resultatene fra Arbeidstilsynets aksjon mot fallulykker i denne delen av arbeidslivet i høst, som var svært nedslående. 46 prosent fikk pålegg i forbindelse med arbeid i høyden og hele 27 prosent av bedriftene fikk arbeidet stanset.

Har det for travelt
Rapporten i forbindelse med undersøkelsen er ikke ferdig ennå, den skal legges frem i løpet av høsten. Prosjektgruppen har likevel dannet seg et inntrykk av noe av det som ligger bak den høye ulykkesstatistikken. – Forklaringene på tidspresset varierte. En del oppga arbeidsmessige forhold, for eksempel ansvar for at byggefrister ble overholdt, mens andre viste til mer private årsaker slik som at de måtte bli fort ferdige på jobben en bestemt dag. Hvordan tidspresset i bransjen skal løses, har vi foreløpig ingen gode svar på. Det var særlig de som jobbet på akkordlønn og de som drev som selvstendig næringsdrivende som oppga at tidspress kunne være en bakenforliggende årsak til ulykker.

Halvparten fallulykker
Ikke overraskende viser studien at fall går igjen som en rød tråd i ulykkene. Halvparten av de 50 undersøkte ulykken var fallulykker. Fem falt fra stillas eller lifter, fire fra stige og seks ramlet ned fra gardintrapper. De andre fallulykkene skyldtes andre forhold. Mange av fallulykkene hadde sammenheng med mangelfullt utstyr. Flere brukte stiger eller gardintrapper som ikke passet til jobben de skulle gjøre. Et mye tryggere valg hadde vært bruk av lift eller stillas. Strømskader var den andre store skadekategorien, det gjaldt seks av ulykkene. I de fleste tilfellene dreide det seg om elektrikere som fikk strømgjennomgang fordi de trodde at strømmen var slått av.

Alvorlige skader
Undersøkelsen bygger på en dybdestudie av 50 alvorlige arbeidsulykker i bygningsbransjen som resulterte i besøk på legevakt eller innleggelse på sykehus. Ulykkene skjedde i Oslo i perioden september 2002 til januar 2003 og samtlige involverte ble intervjuet av Hans Magne Gravseth. Alle de forulykkede var menn. Aldersgruppen strakte seg over hele skalaen fra 18 til 63 år. De jobbet som snekkere, tømrere, elektrikere, stillasbyggere, rørleggere eller i andre yrker innen bransjen. Mange fikk alvorlige skader, en tredjedel kommer til å få varig mén og to døde, opplyser Gravseth. Undersøkelsen bekreftet også stor underrapportering av arbeidsulykker til myndighetene. Bare 12 av ulykkene var meldt videre til Arbeidstilsynet, slik loven krever. Undersøkelsen er finansiert av Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Direktoratet for arbeidstilsynet.

Personvern og cookies