Tidskonto – en fiasko

Tekts: Morten Dahl (2000)

Tidskontoen har slått helt feil

Tidskonto er ingen suksess. De senere årene har ordningen stagnert på et svært lavt antall brukere. Hovedgrunnen til at så få bruker denne ordningen, er at den er vanskelig å kombinere med jobben, viser en evaluering, som Barne- og familiedepartementet (BFD) har offentliggjort.

I 1997 var det under tre prosent av kvinnene som benyttet seg av denne ordningen. Tallet for mennene var enda lavere. Året etter økte ikke andelen, og tallene har stanset på rundt 3 prosent for kvinnene. Ordningen, som blant annet hadde som formål å være attraktiv for fedre, har slått fullstendig feil, viser evalueringsrapporten fra BFD.

Kvinne-tradisjon

Myndighetene trodde at tidskonto ville gjøre det enklere for menn å kombinere omsorg og jobb, men slik er det ikke blitt. Årsaken til dette kan være at deltid, som ordningen legger opp til, tradisjonelt sett har vært et kvinnefenomen.

Men også på andre områder har intensjonen sviktet fullstendig: Mange synes det er vanskelig å kombinere tidskonto med arbeidet. Spesielle arbeidstider, arbeidssted og karrierehensyn virker å ha en hemmende effekt på bruken. For det andre vil heller foreldrene være hjemme med barnet på heltid det første året, og for det tredje synes mange nybakte mødre og fedre det er vanskelig å planlegge langt fram i tid. Tidskontoordningen forutsetter nemlig at det inngås en avtale med arbeidsgiver  fire uker før de starter heltidspermisjonen. Og til slutt – og ikke særlige overraskende – det er flere som synes det er vanskelig å forstå hvordan ordningen fungerer.

Positive arbeidsgivere

Tidligere har det blitt sagt at også arbeidsgiverne oppfatter ordningen som vanskelig, men de oppfatter den likevel som positiv. Hele 97 prosent av de som brukte ordningen i 1997 mente at arbeidsgiver godtok foreldrenes forslag til modell. Videre er det klart at foreldrene ønsker seg et mer fleksibelt regelverk underveis, slik at de blant annet kan reforhandle tidskonto-modellen underveis i perioden.

Departementet skal nå vurdere tidskontoordningens videre skjebne. Barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland vil få til en forbedret ordning, og vil ha en dialog med Rikstrygdeverket for å se på hva som kan gjøres for å forbedre regelverket.

Tidskonto-ordningen er ikke blitt noe suksess, og intensjonene om blant annet å få flere fedre til å ha omsorg for barn, har slått fullstendig feil, viser evalueringsrapport.

Personvern og cookies