Ti ekstra millioner til Arbeidstilsynet

(2002)

– Regjeringens forslag om 10 mill kroner for å styrke Arbeidstilsynets forebyggende innsatser er svært gledelig. Vi vil dermed kunne være en aktiv partner i det nasjonale løftet for å skape et arbeidsliv med plass for alle., sier direktør Ivar Leveraas.

Muskel- og skjelettlidelser er den viktigste årsaken til langvarig sykefravær og utstøting. Slike lidelser skyldes ofte belastende arbeidsstillinger, tunge løft og ensidig arbeid. I tillegg henger disse lidelsene ofte sammen med andre forhold i arbeidsmiljøet: Dårlig tilrettelegging av arbeidet, vold, trusler, tidspress og andre former for negativt stress som kan føre til psykososiale problemer. Dette vil være fokus for kampanjer og aksjoner som Arbeidstilsynet setter i gang med økt omfang av informasjon, veiledning og tilsyn for å påvirke virksomhetene til å arbeide forebyggende. Arbeidstilsynet skal sette i gang en landsomfattende kampanje innen hjemmebaserte tjenester. Arbeidstilsynet skal også, sammen med partene i arbeidslivet, gjennomføre en informasjonskampanje og intensivere tilsynsarbeidet i forbindelse med en felles europeisk arbeidsmiljøuke til høsten.
Risikovurdering
Arbeidstilsynets innsats skal være basert på vurdering av risiko, noe som medfører at den rettes mot bransjer, virksomheter og forhold som utgjør de alvorligste truslene mot arbeidstakernes helse. Målet for Arbeidstilsynets satsinger er: Antall virksomheter som etterlever regelverket skal økes. Antall arbeidstakere som utsettes for dårlig arbeidsmiljø skal reduseres. Sykefravær og uførepensjonering som skyldes dårlig arbeidsmiljø skal ned. Det er særlig viktig å få virksomhetene til å se at utfordringene om et inkluderende arbeidsliv innebærer at de må arbeide systematisk og målrettet med disse spørsmålene. Arbeidsforholdene må i langt større grad enn i dag tilpasses ulike livsfaser. Dette gjelder i særlig grad tilrettelegging for eldre arbeidstakere slik at de forlenger sin yrkesaktive deltakelse, heter det i en pressemelding fra Direktoratet for arbeidstilsynet.

Personvern og cookies