Tar tak i psykiske lidelser

Tekst: Turid Børtnes (2007)

Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV) er i ferd med å inngå kontrakter om behandlingstilbud for sykmeldte yrkesaktive med lettere psykiske lidelser. 

Psykiske lidelser øker som årsak til sykmelding og er den viktigste grunnen til at unge mennesker blir uføretrygdet. Det nye tilbudet skal gjelde fra mai i år og er først og fremst knyttet til pasienter som har vært kort tid i sykmelding og ellers har fungert bra i arbeid før sykmeldingsperioden. Kjøp av slike tjenester er et tilbud som skal vurderes tidlig i sykmeldingsperioden. Det er ofte vanskelig å få behandlingstime hos psykolog eller psykiater med driftstilskudd, denne avtalen skal korte ned ventetiden. De behandlere som inngår kontrakt med NAV forplikter seg til å motta pasienten innen 14 dager fra henvisning. Tilbudet omfatter utredning, behandling og eventuell vedlikeholdsbehandling. Behandlingen vil stort sett være poliklinisk samtaleterapi. Fastlegene vil bli orientert om ordningen av NAV lokalt. Det er satt av 27 millioner kroner til denne ordningen.

Personvern og cookies