– Ta vare på jobbhistorikken

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

– Det er viktig at mest mulig dokumentasjon om den enkeltes arbeids­forhold tas vare på etter at en virksom­het opp­hører, til bruk ved arbeids­relaterte syk­dommer og skader.

Det sier Bjørn Erikson, avdelingsleder ved Arbeids­livs­avdelingen i LO. Han opplyser at organisasjonen har kjennskap til tilfeller der arbeidstakere har hatt svært store problemer med å bevise at de har vært utsatt for påvirkninger i jobben som har ført til sykdom, fordi viktige rapporter er kommet bort.

Kreftfremkallende

Nå har LO bedt Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) om sette i gang en utredning for å sikre dokumentasjon som kan gi opplysninger om den enkelte ansattes eksponeringsdata, helse og andre opplysninger som kan ha betydning ved vurdering av mulig yrkessykdom eller -skade i forbindelse med arbeidsforhold. Den konkrete bakgrunnen for henvendelsen var en bildel-bedrift som gikk konkurs på Vestlandet. Tillitsvalgte ved bedriften ringte og spurte om hva de skulle gjøre med bedrifts­helsetjeneste- og HMS-arkivet. Dagens bestemmelser er slik at arbeidsgivers register i tilknytning til kreftfremkallende eller arvestoffskadelige kjemikalier og bly skal oversendes til DAT når en virksomhet opphører. Dette er fastsatt i kjemikalieforskriftens § 28, 4. ledd. – Men bestemmelsen gjelder ikke generelt for kjemikalier, opplyser Erikson, og fortsetter: – Det burde den gjøre, kjemikalier som ikke er kreftfremkallende kan også gi senskader som kan føre til sykdom etter at en bedrift er lagt ned.

Flere belastninger

LO ber derfor om at bestemmelsen endres snarest, slik at den dekker alle typer kjemikaler. I tillegg ønsker organisasjonen at andre typer eksponeringer i arbeidsforhold blir sikret. Arbeidsrelaterte skader kan oppstå etter mange forskjellige belastninger, slik som fysiske, mekaniske eller biologiske eksponeringer samt psykiske belastninger. Også dokumentasjon knyttet til arbeidsskader og -ulykker bør bevares, i tilfelle det på et senere tidspunkt skulle oppstå lidelser som en følge av ulykken eller skadene får et alvorligere forløp enn tidligere antatt. Erikson mener at kjemikalieforskriften burde kunne endres relativt raskt på dette området, slik at den fanger opp langt flere kjemikalier enn i dag. Det er noe mer komplisert å sikre andre arbeidsrelaterte data, blant annet ulykkesdata, en må først se på regelverket og finne ut hvordan dette best kan sikres i forskrift eller lov. LO forutsetter at personvernet ivaretas ved innsamling og oppbevaring av relevante data. I tillegg ønsker LO at Direkto­ratet for arbeidstilsynet sier seg villig til å ta imot aktuell dokumentasjon inntil nødvendige forskriftshjemler og lovhjemler foreligger.

Personvern og cookies