– Ta vare på de ansatte

Tekst: Grethe Ettung (2008)
– For å lykkes med en tjenesteutsetting, må de ansatte oppleve den som meningsfylt og rettferdig, sier Bjørg Aase Sørensen, professor ved Høgskolen i Vestfold og Arbeidsforskningsinstituttet. 
Tjenesteutsetting er en omstillingsprosess som lett skaper utrygghet. Det å bevege seg fra noe som er kjent over i noe som er ukjent, kan føre til frustrasjoner hos arbeidstakerne. De kan få en opplevelse av at innsatsen deres gjennom mange år plutselig ikke er noe verdt, noe som går ut over både selvfølelse og egenverd. – Derfor er det så viktig å ivareta den enkelte og skape trygghet under en omstillingsprosess. Det krever at arbeidsgiver og den enkelte medarbeider har samme forståelse av situasjonen. – Arbeidstakerne skal møtes med respekt fra arbeidsgivers side; de skal informeres om hva som ligger bak beslutningen som bedriften har fattet, poengterer Sørensen. Både de som blir igjen, de som tjenesteutsettes og de som eventuelt slutter må likebehandles. – Det å være en av dem som blir igjen på en arbeidsplass, kan sette mange følelser i sving dersom framgangsmåten ikke blir forklart.

Bedriftens prøvestein
De fleste av oss har en eller flere ganger i livet kjent følelsen av avmakt, av ikke å strekke til, ikke ha oversikten når vi står overfor store forandringer på jobben eller privat. Sørensen hevder at det å bli behandlet som en gruppe i stedet for som enkeltmennesker, kan oppleves som mindre krevende og skremmende. Samtidig understreker hun at en nedbemanning ikke er noe som skjer på utsiden av arbeidsmiljøet, det er tvert imot en prøvestein på hvilken ivaretakelse bedriften klarer å oppvise overfor de ansatte. Verneombudene og de tillitsvalgte spiller viktige roller i en omstillingsprosess. – Det er vanskelig å få til drøftinger og forhandlinger dersom man ikke har verneombud og tillitsvalgte som kan ta del i prosessen. Sørensen vektlegger spesielt verneombudets rolle, i og med at verneombudet skal ivareta alle, uansett om vedkommende er organisert eller ikke. – Verneombudet innehar den mest inkluderende rollen av alle, samtidig som det for ombudet ligger en stor utfordring i det å unngå å bli tatt som gissel for arbeidsgivers synspunkter.

Møte utfordringene i fellesskap
Å bli gjenstand for tjenesteutsetting eller andre omstillingsprosesser kan ha en innvirkning på fremtidsplanene våre, både bevisst og ubevisst. – Det viser seg at mange mennesker går med en tanke eller en drøm om å gjøre noe annet. I så måte kan en omstillingsprosess vise seg å bidra til endringer og gi nye muligheter, påpeker Sørensen. – Ledere og arbeidstakere kan også møte de utfordringene prosessen byr på i fellesskap, og for eksempel hente inn rådgivere som en starthjelp til å fortelle om hvilke rettigheter som eksisterer og hvilke muligheter som finnes. For arbeidstakerne vil et slikt fellesskap forebygge følelsen av å bli kastet til ulvene, tror Sørensen. Det er fint å kunne treffes, danne nettverk og sammen skape større forståelse for hva som ligger i begreper som for eksempel intern mobilitet, stillingsvern og overtallighet. – Opplever medarbeiderne trygghet og omsorg fra arbeidsgiver, vil dette motivere den enkelte til å medvirke i prosessen. Samtidig er det viktig å poengtere den enkeltes ansvar for å ta tak i egen situasjon, både når det gjelder kompetanseutvikling og vilje til å ta på seg nye oppgaver, sier Sørensen.

Personvern og cookies