Sykepengene til himmels

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Sykefraværet har fortsatt å stige og sykepengeutbetalingene har nådd svimlende 21 milliarder kroner for 2001, viser foreløpige tall fra Rikstrygdeverket. Det er en økning i sykepengeutbetalingene på 6,6 prosent sammenlignet med foregående år. Sykefraværet ser ut til å få en økning på vel 4,5 prosent for samme periode.

Økningen i sykepenger skyldes dels at sykefraværet har steget, og dels at inntektsgrunnlaget blant sykepengemottakerne har økt, heter det i Rikstrygdeverkets rapport, som er basert på tall fram til november 2001. Det er årsaken til at sykepengene har økt mer enn sykefraværet.

Færre muskelplager
Rikstrygdeverkets årsrapport var ikke klar da Arbeidsmiljø gikk i trykken, men tall fra tredje kvartal i 2001 viste et sykefravær på 6,7 prosent. I samme periode året før lå fraværet på 6,4 prosent. Sykepengeutbetalingene tyder på at disse tallene kan overføres til resten av året. Anslag for 2001 viser at i gjennomsnitt hadde hver eneste sysselsatt et fravær på 13,4 dager i 2001 mot 13,2 dager året før. Dette er sykepengedager erstattet over folketrygden. Til sammen hadde folketrygden erstattet over 26 millioner sykepengedager dette året. Det er fortsatt gruppen med muskel- og skjelettlidelser som dominerer fraværet med 47 prosent, men denne diagnosegruppen har vist synkende tendens det siste året. Til gjengjeld fortsetter andelen som har psykiske lidelser å øke, det gjelder nå over 16 prosent av de sykmeldte. Den sterkeste veksten i kategorien psykiske lidelser er det kvinnene som står for, særlig kvinner i aldersgruppen 30 til 39 år, der over 20 prosent har en psykisk lidelse. Menns sykefravær domineres av muskel-/skjelettlidelser og hjerte-/karsykdommer.

De unge øker mest
Kjønnsforskjellene i sykefraværet ser ut til å fortsette å øke, noe som kanskje ikke er så overraskende når en stadig større andel kvinner i fruktbar alder er ute i arbeidslivet. Kvinners andel av økningen i sykefraværet er litt under 6 prosent, menn ikke fullt halvparten. Økningen har vært størst blant de unge, aldersgruppen 20-24 år har faktisk hatt en vekst på hele 10 prosent. Fortsatt er det slik at de eldste har det høyeste fraværsnivået. Det høyeste fraværet finner vi i offentlig virksomhet, transport og kommunikasjon og i industrien. Innen offentlig virksomhet er det gruppen helse-, sosial- og omsorgstjenester som har det største fraværet. Blant andre store grupper sysselsatte har det vært sterk vekst innenfor varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet og samferdsel.

Personvern og cookies