Sykehus oppnevner varslingsombud

Tekst: Turid Børtnes (2007)

 

Haukeland Universitetssykehus i Bergen skal, som det første sykehuset i landet, få sitt eget varslingsombud. Ordningen skal gjøre det lettere og enklere for ansatte å melde fra om kritikkverdige forhold.
– Vi regner med at varslingsombudet skal være på plass til nyttår, sier Stener Kvinnsland, administrerende direktør i Helse Bergen, Haukeland Universitetssykehus. Bakgrunnen for ordningen er å oppfylle intensjonene i lovbestemmelsen om varsling på en best mulig måte, blant annet arbeidsgivers plikt til å legge forholdene i virksomheten til rette for varsling. Kvinnsland mener at et varslingsombud er en god måte å gjøre dette på.

– Gjør det enklere
Foretakshovedverneombud Leif Johnsen, som koordinerer virksomheten til Helse Bergens 22 hovedverneombud samt alle verneombudene i helseforetaket, er svært godt fornøyd med ordningen som snart vil være på plass. – Betyr det at dere innfører en slik ordning at det har vært vanskelig å si fra om kritikkverdige forhold i Helse Bergen? – Det har vi ingen grunn til å tro. Men det er lett å tenke seg situasjoner der det er vanskelig å melde fra i linjen, for eksempel hvis de forholdene den ansatte ønsker å varsle om, berører nærmeste leder. I en del tilfeller kan det også være problematisk å si fra til verneombud og tillitsvalgte. Forholdene i Helse Bergen er verken verre eller bedre enn ved andre arbeidssteder når det gjelder bedriftskultur og varsling. Men vår erfaring er at folk flest ofte er tilbakeholdne med å melde fra om saker som berører arbeidsplassen, særlig om forhold som kan gå ut over kolleger, sier Johnsen.

Ønsker åpenhet
Helse Bergen omfatter flere sykehus og klinikker og er en meget stor arbeidsplass med 8.500 til 9.000 ansatte. Ved et av sykehusene, Sandviken sykehus, har det vært turbulente forhold og dårlig arbeidsmiljø, noe som resulterte i at Helse Bergen ble ilagt dagbøter av Arbeidstilsynet sist vinter. Ett av forholdene noen av de ansatte klaget over, var at de ble møtt med represalier ved kritikk av ledelsen. – Dette viser hvor viktig det er å ha gode rutiner for intern varsling og å skape et godt ytringsklima, sier Leif Johnsen. – Meldinger om avvik blir tatt positivt i mot, men vi ønsker å få en mest mulig åpen bedriftskultur på dette området. De nye bestemmelsene om varsling i arbeidsmiljøloven er en del av det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomheten. Så får vi håpe at den nye ordningen fører til at vi får de meldingene vi skal ha.

Et tillitsverv
Administrerende direktør Stener Kvinnsland opplyser at prosessen for å finne rett person til vervet som varslingsombud er i gang. To representanter fra arbeidsgiverne og to fra arbeidstakerne, fra arbeidsmiljøutvalget på foretaksnivå, skal være med på å peke ut vedkommende. Alle ansatte har forslagsrett på kandidater, men det er en forutsetning at ombudet har gode kunnskaper om Helse Bergen og nødvendig tillit i organisasjonen. Det vil også bli lagt vekt på personlig egnethet og integritet. Ombudsordningen skal være et tillitsverv, ikke en stilling, opplyser Kvinnsland. Vedkommende som blir valgt ut, skal fortsette i sin vanlige jobb i helseforetaket, men med nødvendig tid til å kunne skjøtte oppgavene som varslingsombud.

Personvern og cookies