Sykehus dømt for rovdrift på ansatte

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Det er ikke fritt frem for et sykehus å tøye grensene for overtid under dekke av hensynet til pasientene. Knappe ressurser kan ikke brukes som unnskyldning for å drive rovdrift på de ansatte, slår Fredrikstad byrett fast i en dom mot Østfold sykehus.
Sykehuset ble like før jul dømt til en bot på 100.000 kroner for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om overtid. Det er Arbeidstilsynet som har anmeldt sykehuset, og det er ikke første gang at etaten reagerer på ulovlig overtid ved landets sykehus.

– Gjelder alle
– Denne dommen bekrefter at kravet om å ta vare på de ansattes liv og helse gjelder alle arbeidsplasser, sier Arbeidstilsynets direktør, Ivar Leveraas. Han fremholder at det ikke tjener noens interesser at ansatte i sykehus blir syke som følge av overtidsarbeid. I dommen blir det slått fast at pasientenes rettigheter etter sykehusloven ikke går foran arbeidsmiljølovens regler for overtid. «Plikten til å yte helsetjenester kan ikke brukes som unnskyldning for å unnlate å sikre arbeidsmiljøet», heter det i dommen.

Grensene må holdes
I dommen kommer det frem at overtidsbruddene ikke skyldes ekstraordinære situasjoner hvor det har vært snakk om øyeblikkelig hjelp. Arbeidsmiljøloven åpner for en relativt romslig bruk av overtid, med rammer som kan utvides gjennom avtaler eller etter vedtak av Arbeidstilsynet. Dessuten kan det gjøres unntak fra bestemmelsene i krisesituasjoner. I en pressemelding fra Arbeidstilsynet legges det vekt på at det er meget viktig at de ytre grensene for tillatt arbeidstid overholdes i en tid hvor det legges så stor vekt på arbeidstakernes effektivitet og fleksibilitet. Av hensyn til arbeidstakernes helse og en eventuell sikkerhetsrisiko er det viktig at det finnes ytre grenser for arbeidstiden og at disse overholdes.

Personvern og cookies