Sykefraværet øker

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og Rikstrygdeverket viser at sykefraværet ikke går ned slik partene i arbeidslivet jobber for, tvert i mot økte det med 0,4 prosentpoeng i siste kvartal i 2001 sammenlignet med foregående år.

Sykefraværet lå i gjennomsnitt på 6,6 prosent ved årsskiftet. Finnmark har det høyeste fraværet med 8,2 prosent, Rogaland det laveste i landet med bare 5,0 prosent fravær. Statistikken omfatter sykefravær som er meldt til lege ut over tre dagers egenmelding. Den viser antall dager som er tapt på grunn av sykdom i prosent av alle dagsverk. Alle fylker har hatt en økning i sykefraværet bortsett fra Aust-Agder som har gått litt ned. Dette fylket ligger også noe under landsgjennomsnittet. Fylket med det høyeste fraværet, Finnmark, har også hatt den største økningen med hele 0,7 prosentpoeng og ligger på topp med sine 8,2 prosent i gjennomsnittlig fravær. Det viser seg at de fylkene som har hatt det høyste sykefraværet, også har hatt den største økningen fra fjerde kvartal 2000 til samme periode i fjor. Det eneste stedet dette brytes er i Østfold, der økningen har vært svært beskjeden til tross for et relativt høyt fraværsnivå i utgangspunktet.

Kvinner og menn
Fortsatt er det slik at kvinner har et høyere sykefraværsnivå enn menn. På slutten av 2001 lå kvinner fravær på 8,2 prosent og menns på 5,3 prosent. Kvinnene hadde også en litt større økning i fraværet enn mennene. Men kvinners fravær er i svært stor grad knyttet til svangerskap og fødsel. Det viser det faktum at forskjellene mellom menns og kvinners fravær er størst i aldersgruppene fra 25 til 34 år. Forskning har også vist at når en går nærmere inn på hva slags type sykdom som forårsaker fravær blant kvinner i disse aldersgruppene, forsvinner over 70 prosent av forskjellene mellom kvinner og menns sykefravær når en utelukker sykdommer knyttet til svangerskap og reproduksjonsorganer. Eldre arbeidstakere i aldersgruppen 50 til 64 år har også hatt en mindre vekst i fraværet enn gjennomsnittet, men fortsatt har eldre et høyere sykefravær enn de unge.

Industrien står på
Den laveste veksten i sykefravær finner vi i kategorien industri og bergverk og kraft- og vannforsyning. Disse gruppene har ikke økt mer enn 0,1 prosentpoeng mot et landsgjennomsnitt på 0,4 prosentpoeng. Flere av undergruppene under industri hadde faktisk nedgang, det gjelder blant annet metallvareindustrien, elektronisk industri og verftsindustrien. Men industrigrupper som trelast og trevare, forlag og grafisk industri og møbelindustrien sliter med økning i sykefraværet. Hardest rammet er rengjøringsvirksomhet som hadde et sykefravær på hele 12,8 prosent ved årsskiftet. Det er en økning på 1,0 prosentpoeng i løpet av året. Innenfor formidling og utleie av arbeidskraft har veksten i sykefravær vært stor, men den lå i utgangspunktet svært lavt og ligger nå på 5,5 prosent. Andre grupper slik som forskning og utvikling og ulike typer konsulentvirksomhet ligger godt under landsgjennomsnittet.

Personvern og cookies