Sykefraværet øker mindre

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Det totale sykefraværet her i landet var 7,8 prosent ved utgangen av 2002 viser nye tall fra myndighetene. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra samme periode foregående år, da lå det på 7,5 prosent.

Til forskjell fra de tallene Arbeidsmiljø presenterte i nr 3, omfatter det totale sykefraværet også egenmeldingene. Det egenmeldte fraværet har økt noe i løpet av foregående år, mens det legemeldte fraværet har vist fallende tendens. Dette har sammenheng med at en økende andel arbeidstakere har fått mulighet til å bruke utvidet egenmeldingsperiode. Statistikken er utarbeidet av Statistisk sentralbyrå (SSB) i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV). Trygdedirektør Arild Sundberg advarer mot å trekke for vidtgående konklusjoner av økningen i det egenmeldte fraværet. Tallene vil alltid være litt usikre ved nye rapporteringsrutiner som i dette tilfellet. Det var først fra 4. kvartal 2001 at egenmeldt fravær ut over tre dager kom med i statistikken. En viss underrapportering i starten kan ha slått ut på resultatet. Sundberg er særlig fornøyd med at det har vært en nedgang eller ingen økning i legemeldt fravær i viktige sektorer slik som helse- og sosialsektoren i denne perioden. Statistikken er denne gangen påvirket av en kraftig økning i bruk av aktiv sykmelding. Dette omfatter ansatte som utfører noe arbeid i virksomheten i sykemeldingsperioden. De er derfor ikke inkludert i tallet på personer som er registrert som syke. Tallene fra AKU viser at menns sykefravær har gått ned 0,6 prosentpoeng for menn, mens tallet for kvinner er 0,4 prosentpoeng.

Personvern og cookies