Sykefraværet flater ut

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Utviklingen i virksomheter som har tegnet IA-avtale tyder på at sykefraværet i Norge flater ut. Rikstrygdeverket har fått en lang rekke rapporter fra IA-virksomheter som kan forteller om klar nedgang i fraværet etter at de ble med i ordningen.

Prosjektdirektør Tone Mørk i Rikstrygdeverket opplyser at det nå kommeR inn rapporter fra bedrifter som allerede har nådd målet i IA-avtalen med reduksjon i sykefraværet på 20 prosent. Trygdedirektør Arild Sundberg er optimist, og tror at vi for første gang på lang tid vil få en nedgang i fraværet når resultatene fra sykefraværsarbeidet i IA-bedriftene begynner å gi resultater. Hver fjerde arbeidstaker her i landet ansatt i en IA-bedrift. I midten av januar var det inngått avtaler i virksomheter som sysselsetter omtrent 24 prosent av landets samlede arbeidsstyrke. – Det er først og fremst i de virksomhetene som har jobbet systematisk med avtalen over tid at det har kommet positive utslag på sykefraværet, sier Tone Mørk.

Øker i begynnelsen
Et eksempel er Saugbrugsforeningen i Halden, landets første IA-bedrift. Etter et år er sykefraværet redusert med 30 prosent og ligger på 4,5 prosent. Men bedriften vil ytterligere ned, sier personalsjefen til Dagsavisen. Tone Mørk advarer mot å tro at sykefraværet umiddelbart vil gå nedover når virksomheten får en IA-avtale. – Når bedriftene griper fatt i og setter fokus på problemområder i virksomheten, vil sykefraværet erfaringsmessig stige noe. Det må arbeides systematisk over tid for å få ned fraværet. Fordi avtalen bare har fått virke i vel ett år og virksomhetene melder seg inn i ordningen til høyst ulike tider, finnes det heller ingen helhetlig statistikk over resultatene av IA-avtalen så langt.

– Fokuser på helheten
Hun synes også det blir feil å bare fokusere på sykefraværet. Målet med avtalen er foruten å redusere sykefraværet med 20 prosent i løpet av avtaleperioden på fire år, å øke pensjoneringsalderen og få flere med redusert arbeidsevne inkludert i arbeidslivet. Arbeidet med de tre delmålene skaper gode prosesser på arbeidsplassene. De dekker et behov for å bli sett, hørt og føle at en blir tatt på alvor som arbeidstaker. – Synes du politikere og andre pressgrupper har vist tilstrekkelig tålmodighet, det er jo kommet en del signaler om at sykelønnsordningen bør evalueres hvis ikke avtalen gir umiddelbare resultater? – Det tror jeg har forandret seg. Jeg har inntrykk av at vi har fått anerkjennelse og aksept for at dette arbeidet krever tid og at det er mange faktorer som må på plass for at det skal lykkes, sier Tone Mørk.

Personvern og cookies