Syke vikarer skal sikres

Tekst: Turid Børtnes (2009)
Sykdom hos vikarer som har jobbet på samme sted i nesten fire år, kan ødelegge mulighetene for fast ansettelse. Det vil regjeringen gjøre noe med.
Høringsfristen for et lovforslag regjeringen har lagt frem om dette, er nå gått ut. Regjer­ingens forslag går ut på at det ikke skal gjøres fradrag for arbeidstakers fravær ved beregning av ansettelsestid. Dette er en videreføring av arbeidsmiljølovens bestemmelse om at arbeidstakere i midlertidig stilling eller vikariat vil kunne kreve fast ansettelse dersom de har jobbet sammenhengende i fire år i virksomheten.

Fast ansettelse

kke uventet er høringssvarene stort sett delt i to, organisasjoner som representerer arbeidstakerne, går inn for at fravær i en periode med midlertidig arbeid ikke skal gå til fradrag ved bruk av fireårsregelen, mens arbeidsgiverorganisasjonene ønsker et slikt fradrag. Problemet med denne lovbestemmelsen er hva som skal regnes som sammenhengende arbeid. Det er tidligere slått fast i en rettskraftig dom at normal ferieavvikling ikke skal trekkes fra. Men i en dom i Høyesterett i sommer (omtalt i Arbeids­miljø nr 6-09) konkluderte flertallet med at langvarig sykefravær skal gå til fradrag. Mindretallet i Høyesterett mente at det ikke var riktig å trekke arbeidstakerens sykefravær fra ansettelsestiden. Begrun­nelsen for dette var blant annet at syke arbeidstakere trenger et sterkere stillingsvern, ikke et svakere. Det er denne Høyesteretts­dommen regjeringen har tatt utgangspunkt i med sitt nye lovforslag.

Alle typer fravær

Et problem med regjeringens nye forslag er at det ikke presiseres hva slags fravær det er snakk om. Ordlyden: «Ved beregning av ansettelsestid (…) skal det ikke gjøres fradrag for arbeidstakers fravær» innebærer at alle former for fravær likestilles. Dette har flere av høringsinstansene bemerket, blant annet arbeidsgiverorganisasjonene NHO og HSH som ikke støtter denne delen av lovforslaget. NHO ber om at bare fravær som dreier seg om lovbestemt permisjon og sykdom regnes med i ansettelsestiden hvis forslaget blir vedtatt. HSH ber om at i tilfelle vedtak må det nyanseres, og det må være en selvfølge at for eksempel ulønnet permisjon ikke regnes med i arbeidsforholdet. Saken er fortsatt under behand­ling i arbeids- og inkluderings­departementet.

Personvern og cookies