Svenskene sliter for et friskere arbeidsliv

Tekst: Turid Børtnes (2003)

 

Svenskene er fortsatt ikke kommet i mål når det gjelder en samordnet innsats for å redusere sykefraværet og øke helsen i arbeidslivet. Det har vært svært vanskelig å finne et felles ståsted for arbeidslivets parter, i tillegg har regjeringen gjennom arbeidslivsminister Hans Karlsson kommet med noen utspill som har fått skarp kritikk. Nå er det kommet et nytt forslag fra regjeringen som skal drøftes.

Dette programforslaget har større mulighet til å lykkes, det bygger til en viss grad på trepartssamtaler med deltakelse fra arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter som ble avsluttet i februar i år.

Ikke privat sektor
Disse forhandlingene ble ledet av generaldirektør i Arbetsmiljøverket Kenth Pettersson. Han har ikke hatt noen enkel oppgave, før jul trakk arbeidsgiverne i den private sektoren seg fra samtalene og senere fremmet regjeringen forslag til tiltak som bare skulle omfatte arbeidsgivere i offentlig sektor. Partene bak trepartssamtalene, som ble avsluttet uten at privat sektor deltok i sluttdiskusjonene, har fremmet forslag om at det legges økt vekt på forebyggende arbeid. Systematisk arbeidsmiljøarbeid settes som første punkt, blant annet for å skape bedre arbeidsorganisasjon og lederskap. Andre forslag er sykemelding på deltid, tiltak for eldre arbeidstakere, økt satsning på bedriftshelsetjenesten, skattefordeler for tiltak for bedre helse og livsstil, økt bevegelse på arbeidsmarkedet, økte krav til innsats fra arbeidsgiverne og bedre samarbeid ved rehabiliteringstiltak.

Mange forslag
Det siste utspillet fra den svenske regjeringen tar med en del av forslagene som ble fremmet i trepartsforhandlingene. Regjeringens forslag innebærer at det legges større vekt på arbeidsevne enn dårlig helse. Blant annet skal deltidssykemelding brukes i stor grad for at den sykmeldte ikke skal miste kontakten med arbeidslivet. Det innebærer at arbeidsgiverne må ta et større aktivt ansvar for å legge forholdene til rette for å tilpasse arbeidet til den sykmeldte. Ved langvarig sykmelding skal det gjøres en obligatorisk utredning med tanke på rehabilitering for å hindre varig utstøtning fra arbeidslivet. Det vil videre bli krevd økt presisjon i sykemeldingsattestene. Det skal også holdes møte i regi av trygdekontoret mellom den sykmeldte, arbeidsgiver, legen og arbeidsformidling for å vurdere arbeidsevne og muligheter. Bedriftshelsetjenesten skal styrkes. Forslagene skal nå ut til diskusjon. Hvis det oppnås enighet, trer forslagene i kraft 1. juli i år. Forslag om økonomiske virkemidler vil bli fremmet senere av regjeringen.

Personvern og cookies