Svensk folkebevegelse for bedre helse i arbeidslivet

Tekst: Paul Norberg (2002)

 

Statsråd Mona Sahlin er sterkt omstridt for sin noe mangelfulle håndtering av egen økonomi. Men de færreste har stilt spørsmål ved hennes kompetanse som politiker, og som Sveriges «Arbeidsmiljøminister» har hun tatt initiativ til samtaler mellom regjeringen og arbeidsmarkedets parter om bedre helse i arbeidslivet.

Trepartssamtalene er en svært viktig del i 11- punktsprogrammet for bedre helse i arbeidslivet som regjeringen har vedtatt. Hensikten med samtalene er å få arbeidsmarkedets parter til å bidra på en konstruktiv måte økt innsats. Målet er at samtalene skal resultere i en kraftfull handlingsplan for bedre helse i arbeidslivet som alle kan stille seg bak.

Skremmende utvikling
I år 2000 ble 36.000 mennesker så alvorlig skadd i arbeidsulykker at det førte til sykefravær. I tillegg meldte 23.500 mennesker at de ble rammet av arbeidssykdommer. Dette innebar en økning av arbeidsulykkene for kvinner med tre prosent på ett år. For menn var antallet uforandret i forhold til foregående år. Økningen av arbeidssykdommene var for menn 16 prosent og for kvinnene hele 22 prosent. Siden 1997 har ulykkene økt med 14 prosent og arbeidssykdommmene med hele 77 prosent. I desember 2000 hadde 190.000 personer vært sykmeldte i mer enn 90 dagar. Utgiftene til sykepenger beregnes å øke til nærmere 50 milliarder kroner for år 2002, fra 20 milliarder i 1998. De totale kostnadene for sykefravær og førtidspensjoner risikerer å gå opp til 120 milliarder kronor. I tillegg kommer indirekte kostnader for bedrifter og enkeltpersoner samt den lidelsen som uhelsen medfører for den enkelte.

Underskudd på arbeidskraft
Mona Sahlin har også et EU-perspektiv på sitt initiativ for å skape en folkebevegelse mot som kalles uhelse i arbeidslivet. I en artikkel som er publisert på den svenske regjeringens nettsider understreker hun at EU må regne med et underskudd på arbeidskraft i årene som kommer, samtidig som situasjonen i arbeidslivet fører til enorme samfunnsmessige konsekvenser. Fra 1997 til oktober 2001 økte utbetalingen av sykepenger i gjennomsnitt med 500 millioner kroner pr. måned, noe som tilsvarer 17 millioner kroner daglig. En undersøkelse som er gjort av det svenske Arbetsmiljøverket viser at 55 prosent av arbeidsgiverne anser at deres egen virksomhet i stor grad har karakter av høyt arbeidstempo og stor arbeidsmengde. I arbeidsskadestatistikken synes det å være en sammenheng mellom disse forholdene og en kraftig økning i sykdommer som er forårsaket av stress. Den samme undersøkelsen viser at 63 prosent av arbeidsgiverne og hele 80 prosent av verneombudene mener at de har utilstrekkelige kunnskaper om arbeidsmiljøspørsmål.

Personvern og cookies