Svartelefon for arbeidslivs-kriser

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Antallet sykemeldinger med psykiske årsaker har økt med over 150 prosent de siste fem årene. Svært mange tilfeller har sammenheng med problematiske forhold på jobben. Nå har Mental Helse Norge og Arbeidstilsynet gått sammen om å etablere en svartelefon som blant annet har som målsetting å bidra til redusert sykefravær og hindre utstøtning og mobbing i arbeidslivet.

– Telefon for Arbeidslivet kom som en ide etter at hjelpetelefonen til Mental Helse Norge hadde registrert at svært mange av henvendelsene handlet om problemer på jobben. Samtidig opplevde Arbeidstilsynet (AT) at det kunne se ut som om inngangsterskelen for henvendelser om psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøproblemer var for høy, sier Bente R. Tangen, leder for prosjektet.

Tilbud til alle
Disse to instansene samarbeidet allerede på ett område i Telemark, og det ble besluttet å opprette en landsdekkende felles telefon. AT har kompetanse på å bygge opp systemer innen helse, miljø og sikkerhet innen virksomhetene, og Mental Helse Norge har høy kompetanse på individproblemer. – Dette skal være et lavterskeltilbud for hele landet. Telefonen, som kommer i drift 2. april i år, kan nås med lokaltakst. Den vil være betjent tre dager i uka og er beregnet på både ledere og arbeidstakere. Tangen opplyser at arbeidslivstelefonen foreløpig er et pilotprosjekt med varighet i tre år, men hvis prosjektet er vellykket og det viser seg at det er behov for det, er det gode muligheter for at det vil bli et fast opplegg. Tiltaket går rett inn i målsettingen for det inkluderende arbeidsliv, og har ved siden av sine forebyggende mål også en målsetting om å øke trivselen, gi bedre helse og flere gode arbeidsår til arbeidstakere og ledelse.

Råd og opplysninger
Prosjektlederen er svært spent på hvordan tilbudet blir tatt i mot og om det vil komme mange henvendelser. – Jeg håper at jeg klarer å gi kvalitativt gode råd som gjør at de som ringer oss kommer videre med problemene sine. Tangen skal gi råd og faktaopplysninger om gjeldende regelverk og rett innenfor arbeidslivet. I tillegg skal hun kunne opplyse om hvor innringeren kan henvende seg med de ulike sakene. Hun kan også følge opp saken med henvendelse til Arbeidstilsynet eller den aktuelle bedriften hvis innringeren ønsker hjelp til dette Men det er ikke hennes oppgave å bli med videre i bedriftens organer for å forsøke å løse saken der. – Selv om en virksomhet fungerer tilsynelatende bra på de fleste områder er ikke ting alltid slik de burde være. Det kan være arbeidstakere som av forskjellige grunner verken vil henvende seg til tillitsmannsapparatet eller ledelsen med arbeidsmiljøproblemer. Da kan det være til hjelp å snakke med en person som kan lytte, sortere problemstillinger og gi råd om videre oppfølging. Jeg håper jeg kan bidra med dette, ikke minst der vedkommende tidligere har tatt runden på telefonen, men føler at det er til liten nytte.

Økt kunnskap
En del av oppgavene blir å føre statistikk over henvendelsene med opplysninger om innringers geografiske tilhørighet, organisasjonstilknytning, kjønn, alder og problemområde. Dette kan blant annet være med på å øke kunnskap om forebyggende og helsefremmende tiltak hos aktørene i arbeidslivet. Det vil også gi Arbeidstilsynet mulighet til lettere å velge ut virksomheter som har problemer på det psykososiale og organisatoriske området. Det er allerede et formalisert samarbeid med Arbeidstilsynet om tiltaket, blant annet gjennom ei prosjektgruppe som er satt ned. Men både trygdevesen, helsemyndigheter, forskningsinstitusjoner, høgskoler og ideelle organisasjoner er andre svært aktuelle samarbeidspartnere. Bente Tangen er nyansatt i stillingen og har bakgrunn som pedagog med tillegg i personalutvikling og ledelse, samt mediakunnskap og sosialpedagogikk. Dessuten har hun 15 års erfaring som tillitsvalgt og har dermed god erfaring med konflikthåndtering. Tiltaket er delvis finansiert med støtte fra Staten via Arbeidsdepartementet og Kommunenes Sentralforbund/KLP. Det vil bli søkt om ytterligere støtte fra andre bidragsytere.

Personvern og cookies