Styrker tilsynene i kampen mot sosial dumping

Tekst: Vemund Jensen (2005)
Regjeringen bevilger 12 millioner kroner ekstra til Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet sitt arbeid mot sosial dumping.

De to tilsynene skal sjekke at vilkårene for arbeids- og oppholdstillatelse følges i arbeidslivet, ved siden av at lønns- og arbeidsvilkår i allmenngjorte tariffavtaler følges. Tiltakene mot sosial dumping har sammenheng med overgangsordingen Norge fikk med EU 1. mai 2004 i forbindelse med utvidelsen østover, hvor man stiller krav om norske lønns- og arbeidsvilkår, og som hovedregel fulltidsarbeid, for å få oppholdstillatelse. Petroleumstilsynet har fått tre millioner kroner for å føre tilsyn med allmenngjorte tariffavtaler på de sju landanleggene i petroleumsvirksomheten de overtok ansvaret for i fjor. Arbeidstilsynet er styrket med ni millioner kroner, som også skal brukes på omstillingene tilsynet er inne i. – Dette er en ekstrabevilgning, slik at de to tilsynene kan satse enda mer på å motvirke sosial dumping. Da statsbudsjettet ble vedtatt forrige høst, hadde overgangsordningen kun vært i kraft noen måneder og vi var vi usikre på omfanget, men vi ser nå at det var et større behov for innsats enn vi trodde, sier ekspedisjonssjef Gundla Kvam i Arbeids- og sosialdepartementet. Hun forteller at pengene blant annet vil brukes til mer tilsyn og til å oversette informasjon om norske lønns- og arbeidsvilkår. Restaurant og bygg og anlegg er bransjer som vil bli fulgt spesielt godt opp. Når overgangsordningen med EU utløper 1. mai 2006, vil ikke tilsynene lenger ha hjemmel for å kontrollere lønnsnivået til arbeidere fra EU som arbeider i Norge. Arbeidsmiljø nr. 5 – 2005

Personvern og cookies