Stygge avfallstall

Tekst: Mats Løvstad (2010)

123 av 149 mottaksanlegg for farlig avfall bryter regelverket.

Det viser en landsomfattende kontroll i regi av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif). Aksjonsleder Hilde Sundt Skålevåg synes det er betenkelig at forholdene ikke har bedret seg siden tilsvarende aksjoner fra 2004 og 2006.
– Når vi ikke ser noen bedring i løpet av disse årene så er det selvsagt nedslående.
– Hva sier dette deg om bransjen?
– Antageligvis ligger det mye på manglende kompetanse, og interne rutiner. I de tilfellene vi har funnet avvik er det få av disse som fremstår som bevisste. Derfor er det bra at bransjeorganisasjonen Norsk forening for farlig avfall, tar tak for å heve kunnskapsnivået.
– Hvordan vil Klif følge opp disse funnene?
– Alle anlegg med et alvorlig avvik vil få et nytt tilsyn om tre måneder. De tilfellene hvor avvikene er mindre alvorlige vil det bli satt en tidsfrist for å rydde opp i forholdene. Der det foreligger en anmeldelse er det politiet som tar over, forklarer Skålevåg.

– Bransjen må ta ansvar
Den storstilte kontrollen viser blant annet at halvparten av anleggende har mangler når det kommer til internkontroll. Ellen Hambro, direktør i Klif, håper nå avfallsbransjens egen organisasjon kan få fart på dette punktet.
– Dette er helt sentralt i bedriftenes forebyggende arbeid for å unngå spredning av miljøgifter. Bransjen må selv ta ansvar for å heve kompetansen, slår hun fast i en pressemelding.
– Ulovlig håndtering av farlig avfall kan få alvorlige miljøkonsekvenser, og skade både dyr og mennesker. Vi er svært skuffet over resultatene fra denne kontrollaksjonen, oppsummerer Hambro.

Vil stramme inn
I løpet av våren og sommeren har alle fylkesmennene, i samarbeid med Klif, kontrollert kommunale og private mottak av farlig avfall. Den landsomfattende aksjonen viser blant annet følgende:
– 50 prosent av anleggende har brudd på krav for mottakskontroll. Dette inkluderer manglende kontroll av nye typer farlig avfall.
– 48 prosent av anleggene har brudd på kravene for håndtering og lagring av farlig avfall.
– 50 prosent av anleggende har brudd på internkontrollforeskriften som skal sikre at virksomheter planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med regelverket.
Foreløpig er det bestemt å anmelde to anlegg, men Klif jobber også med å skjerpe kravene til alle anlegg som behandler farlig avfall.

Prioritert farlig avfall
Bygningsavfall med PCB.
Bygningsavfall med bromerte flammehemmere.
Isolasjon som er blåst opp med ozonnedbrytende gasser.

(Kilde: Klif)

Personvern og cookies