Strengere sanksjoner mot sosial dumping

Tekst: Grethe Ettung (2011)
Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vil styrke Arbeidstilsynets sanksjoner overfor kommunene.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm vurderer om det er behov for strengere sanksjonsmuligheter overfor stat og kommune for å hindre sosial dumping, melder Arbeidsdepartementet.
– I den kommende arbeidsmiljømeldingen vil vi foreslå å styrke Arbeidstilsynets sanksjoner overfor kommunene slik at tilsynet kan gripe inn med stansing og tvangsmulkt ved sosial dumping, sier Bjurstrøm.

Kommunenes ansvar
Hun understreker at det er kommunenes ansvar å påse at oppdragstaker gir sine arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår i tråd med landsdekkende tariffavtaler. I forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter heter det at: «Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv.»
– Jeg har bedt KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) om å redegjøre for hvordan kommunene i praksis følger opp sitt lovpålagte ansvar for lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Vil diskutere med partene i arbeidslivet
Arbeidsministeren vil også ha et møte med partene i arbeidslivet tirsdag 1. mars hvor et av temaene er innkjøpspraksis i stat- og kommunesektoren.
–Jeg ønsker en diskusjon om hvordan vi kan forhindre at sosial dumping brer om seg i stat- og kommunesektoren.

Har styrket Arbeidstilsynet
Arbeidsministeren understreker også at regjeringen har styrket Arbeidstilsynet merkbart de siste årene. Før denne saken dukket opp hadde Arbeidstilsynet planlagt tilsyn med 25 sykehjem i Oslo, ett av dem var Ammerudlunden.
–Jeg har tillit til at Arbeidstilsynet prioriterer tilsynsressursene på en god måte, sier Hanne Bjurstrøm.

Personvern og cookies