Strenge BHT-krav

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Kontoret som skal godkjenne alle bedriftshelsetjenestene for bransjer som er pålagt å ha bedriftshelsetjeneste, skal etableres i Skien.

En godkjenningsordning for bedriftshelsetjenesten (BHT) kommer på plass fra 1. januar 2010. Det er avgjort at kontoret som skal forvalte godkjenningsordningen, plasseres i Skien under Arbeidstilsynet Sør-Norge.

Under Arbeidstilsynet

– Dette kontoret skal være et eget organ under Arbeidstilsynet, men arbeide helt uavhengig av den øvrige tilsynsvirksomheten, opplyser Hallgerd Sjøvoll, tilsynsleder i Arbeidstilsynet. Hun presiserer at det er viktig å unngå sammenblanding, slik at det ikke skal oppstå misforståelser om hvem som har ansvaret for god HMS. Det er det fortsatt arbeidsgiver som har. Det er planlagt fire nye stillinger ved kontoret i forbindelse med etableringen. Bakgrunnen for godkjenningsordningen er et ønske om å styrke kvaliteten på bedriftshelsetjenesten, blant annet fordi det er svært mange useriøse aktører som tilbyr sine tjenester. Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har besluttet at Arbeidstilsynet skal være godkjenningsinstans for BHT. Kravene for godkjenning av bedriftshelsetjenestene er foreløpig ikke helt klare. De vil bygge på minimumskrav til kompetanse, kvalitetssikring og volum på tjenesten. Det skal utarbeides en forskrift for å fastsette dette, den blir sannsynligvis vedtatt i sommer.

Høye krav

Sjøvoll opplyser at bedriftshelsetjenesten må kunne dokumentere tverrfaglig kompetanse innen de aktuelle fagområdene for å få godkjenning. Det blir satt opp fem kriterier som må oppfylles, det er kompetanse innen arbeidsmedisin og arbeidshelse, psykisk arbeidsmiljø, ergonomisk kompetanse, yrkeshygiene og systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid. BHT-ene må minimum ha tre stillinger som kan fylle kravene stilt i forskriften og alle stillingene må minst dekke en tredjedel av et årsverk. I tillegg må søkerne ha en kvalitetssikring av arbeidet sitt. Det innebærer at de må kunne vise at de har et kvalitetssystem og dokumentere at de tjenestene de leverer er gode nok. I tillegg må de ha en plan for videreutvikling av egen kompetanse. Bedriftshelsetjenester som ønsker å bli godkjent, må søke på et eget søknadsskjema som vil bli tilgjengelig når forskriften er klar.

I arbeidsmiljøloven

Departementet har foreslått at bedriftshelsetjenestene blir godkjente for en periode på fem år. I løpet av denne perioden skal BHT-ene kontrolleres én gang for å se om de fremdeles oppfyller godkjenningskravene. Det er foreslått en overgangsperiode på tre år for å tilpasse seg godkjenningskravene. I denne perioden må det legges frem en plan for hvordan kravene skal oppfylles. Godkjenningsordningen kommer til å gjelde alle bedriftshelsetjenester som er knyttet til virksomheter som må ha en obligatorisk BHT-ordning, det vil si de som faller inn under den såkalte Bransjeforskriften, som nå er utvidet med åtte nye yrkesgrupper. Departementet har foreslått at bestemmelsen som gir rett til å fastsette regler om en godkjenningsordning, plasseres i arbeidsmiljølovens paragraf 5 om bedriftshelsetjeneste, men som et eget ledd.

Personvern og cookies