Strategier for håndtering av overtallighet

(2003)

 

Etter den store togulykken på Åsta i januar 2000, har ikke politifolk som deltok i ulykkesarbeidet fått mer psykiske problemer enn gjennomsnittet for politifolk, viser et forskningsprosjekt som ble gjennomført etter ulykken. 

Forskningsstiftelsen Fafo skal undersøke hvordan endringer i virksomhetenes arbeidskraftstrategier påvirker det kollektive forhandlingssystemet og relasjonene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Dette skal gjøres i lys av endrede vilkår for verdiskapning, arbeidskrafttilbud og velferdsordninger i norsk økonomi. Forskningsprosjektet som ble påbegynt i 2002 skal være ferdig i 2004. Oppdragsgiver er Norges forskningsråd.
Et doktorgradsprosjekt ved Fafo skal analysere legitime og effektive strategier for håndtering av overtallighet. Hovedmålet er å vinne kunnskap om hvordan virksomheter takler dette i forbindelse med omstillings- og utviklingsarbeid. Prosjektet inngår som en del av forskningsprogrammet «Bedriftsutvikling 2000» og skal avsluttes inneværende år.
En ny studie gjort ved Falconbridge Nikkelverk i Kristiansand viser at eksponering for enkelte nikkelforbindelser gir høyere risiko for lungefibrose. Risikoen øker også ved røyking og økende alder.
Vennlige medarbeidere er mer effektive enn de som holder en viss distanse til jobb og kolleger, mener forskere ved University of Michigan i USA. Det tror de skyldes at vennlige medarbeidere er flinkere til å fange opp indirekte og ikke-verbale signaler og dermed får med seg mer informasjon om hvordan jobben skal gjøres.
Ulykken var en fryktelig belastning for alle som var involvert- 19 personer omkom og 67 ble skadet. Forskningsprosjektet er gjennomført i regi av psykolog Elin Karlsen og viser at personellet som var med på redningsarbeidet har klart seg bra, skriver nettstedet forskning.no. – Årsaken er trolig at politiet i dag er blitt godt trent til å takle slike utfordringer. Det er etablert formelle tiltak som kollegastøtte, psykologisk debriefing og interne samlinger, sier psykolog Elin Karlsen. Det viser seg at mer hverdagslige hendelser som å ordne opp i slagsmål på byen eller gi et dødsbudskap til noen man kjenner, kan oppleves som mer belastende enn Åsta-ulykken. Tidligere dyreforsøk har indikert at innånding av visse nikkelforbindelser kan gi støvlungeforandringer, men det er ikke dokumentert om dette også gjelder mennesker. En undersøkelse av røntgenbilder tatt av 1046 nåværende ansatte og pensjonister viser at økende eksponering gir økt risiko for lungefibrose. Tilfellene av tegn på sykdommen var av lett grad, men det er ikke gjort noen kliniske tester på lungefunksjonen. Undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Falconbridge Nikkelverk og Kreftregisteret.
USA-forskerne får støtte fra forskningssjef Stein Knardahl ved STAMI og arbeidslivsforsker Bjørg Aase Sørensen ved Arbeidsforskningsinstituttet. Knardahl ser ikke bort i fra at årsaken kan være at vennlig atferd forsterker atferden hos en annen som er i ferd med å gi informasjon, skriver Dagsavisen som omtaler undersøkelsen. Vedkommende vil dermed snakke mer og gi flere informasjoner i en samtale. Men han ser heller ikke bort i fra at de personlighetstrekkene som gjør en person vennlig spiller en rolle for hvordan vedkommende takler jobben sin. Sørensen peker på betydningen av samspillet mellom de som har tjenesteytende arbeid og klienter og pasienter. I mange bransjer er det avgjørende å forstå hverandre godt.

Personvern og cookies