Støykilden kan dempes

Tekst: Grethe Ettung (2008)
Hørselsskadelig støy er nesten like utbredt i dag som for 20 år siden. En av fem ansatte under 25 år er daglig utsatt for skadelig støy på arbeidsplassen, og støyskadd hørsel er et livsvarig og helt unødvendig handikap. Hovedregelen på alle arbeidsplasser er at støykilden skal dempes, og hørselsvern betegnes som en nødløsning.
Men i svært mange tilfeller blir denne nødløsningen til en permanent løsning. For innkjøp av hørselsvern er langt billigere investeringer i støydempende maskiner.
Hørselstap som skyldes støy på arbeidsplassen, er den vanligste yrkesskaden i Europa. Når det blir nødvendig å investere i hørselsvern, er det viktig å være klar over at hørselsvernet må være på plass hvert minutt i støysonen for å gi full effekt. Valg av hørselsvern gjøres på grunnlag av ulike kriterier som komfort, bruksområde og hvilken type støy man skal beskytte seg mot. Dempingen skal hverken være for høy eller for lav. Den vanligste feilen brukerne gjør når de skal velge hørselsvern er å velge et som demper for mye. Kraftig demping, overdemping, avskjermer brukerne fra omgivelsene, og hindrer dem fra å høre lyder som burde høres. Derfor er det svært viktig å finne frem til et hørselsvern som passer brukerne i deres jobbsituasjon. Har brukerne behov for å kommunisere i jobben, kan det gjøres via mobiltelefon, kommunikasjonsradio eller ved hjelp av hørselsvern som har integrert sender og mottaker.

Regelmessig hørselskontroll
Ny forskrift mot støy trådte i kraft 2. mai 2006. Den krever at arbeidsgiver skal sørge for regelmessig hørselskontroll av alle som utsettes for en gjennomsnittlig støybelastning på mer enn 80 dB i arbeidet, eller maksimalt lydnivå over 130 dB (C) Peak. At arbeidstakerne benytter hørselsvern fritar ikke arbeidsgiver for en slik kontroll. Ved å foreta en hørselskontroll vil det være lettere å oppdage begynnende skader før de får alvorlige følger for høreevnen. Hørselsvern skal tilfredsstille krav i forskrift om konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr (best. nr. 523). Likeledes skal alle produkter være CE-merket. CE-merket er et felles EU-merke, og betyr at produsenten lover at produktet overholder myndighetenes helse- og sikkerhetskrav. Det innebærer en grundig vurdering av utstyrets funksjoner, utforming og synbare materialer, merking og opplysninger i produsentens bruksanvisning. Bruksinformasjonen skal alltid foreligge med norsk tekst.

Vedlikehold
Det er viktig å kontrollere hørselsvernet jevnlig slik at det opprettholder dempingseffekten. Stive tetningsringer og sprekker er tegn på slitasje. Hvis hørselsvernet ikke demper like godt som før, bytt det ut. Det er også mulig å forhøre seg hos forhandleren og spørre om råd for vedlikehold. Produktinformasjonen kan gi nyttige opplysninger. Et alternativ til øreklokker kan være ørepropper eller propper på bøyle. Ørepropper er ikke dårligere hørselsvern enn øreklokker. Komfort, tilgjengelighet og funksjonalitet avgjør valget. Noen demper alle lyder, mens andre er såkalt nivåavhengige. Du hører for eksempel vanlige stemmer relativt normalt, mens høy støy stoppes.

Forskrift om støy
Forskrift om støy på arbeidsplassen (best. nr. 398) har som mål å forebygge helseskader og motvirke sjenerende støy i arbeidet. Forskriften inneholder bl.a. bestemmelser om støygrenser, hørselsvern, hørselskontroll, andre kontrolltiltak, planlegging av støyreduserende tiltak og informasjon.

Personvern og cookies