Større satsing mot mobbing

Tekst: Turid Børtnes (2005)

 

Det statlige prosjektet «Jobbing uten mobbing» får langt flere virkemidler i sin satsing kommende år.

I følge statsbudsjettet skal det lages både reklamefilmer og kjøres en TV-kampanje om mobbing samt lages en video til opplæringsbruk. Det skal videre settes i gang et pilotprosjekt i utvalgte bedrifter for å få satt mobbing på dagsorden. Prosjektansvarlig Hanne Luthen opplyser at prosjektet har et tett samarbeid med partene i arbeidslivet og de tre samarbeidspartnerne; Arbeidstilsynet, Trygdeetatens arbeidslivssentre og bedriftshelsetjenestene samt forskermiljøer og andre ressurspersoner. Nå skal tiltakene rettes mer aktivt mot arbeidslivet. Da er TV og lignende media effektive for å vekke interesse for temaet, i tillegg til bruk av vanlige kanaler.

Verneombudene
Opplæring og skolering er en viktig del av prosjektet. Det er nå laget en formidlingsplan for å få kunnskap om forebygging og håndtering av mobbing ut til arbeidslivet og samarbeidspartnerne. Ledelsen i de tre store statlige organene Arbeidslivssentrene, Aetat og Arbeidstilsynet holdes oppdatert gjennom motivasjonsseminar og informasjonsmøter. I tillegg er det løpende dialog mellom de tre etatene og prosjektet. Verneombudene vil komme til å ha en nøkkelrolle på arbeidsplassene i kampen for et mobbefritt arbeidsliv. Det siste halve året har det vært laget en storoffensiv rettet mot verneombudene. 500 verneombud fra hele Norge var på kurs i sommer, i løpet av november var det en ny runde.

BHT har viktig rolle
Luthen forsikrer at rollefordelingen mellom aktørene i prosjektet som har vært etterlyst tidligere, nå er avklart. Dette har vært et avgjørende punkt for å oppnå gode resultater og det er et arbeid som må gjøres ordentlig. De forskjellige aktørene må vite hvordan de skal håndtere mobbeproblematikk og hvilke oppgaver den enkelte har, og alle må ha samme forståelse av problemet. I den forbindelse har bedriftshelsetjenestene en svært viktig rolle, mange av dem har god kompetanse på mobbing. Hanne Luthen opplyser at mobbeprosjektet samarbeider med Statens arbeidsmiljøinstitutt om en offensiv mot bedriftshelsetjenestene, blant annet for å avklare hvilke kunnskaper de har og hva de trenger å vite mer om. I tillegg er det laget flere publikasjoner om mobbing av fagfolk på området og flere er planlagt.

– Profesjonelt organisert
Arbeidslivsentrene har en viktig oppgave i prosjektet som aktør som kommer i direkte kontakt med arbeidslivet og virksomhetene. Anne Stenseth Kristoffersen, leder for Team konsern i Trygdeetatens arbeidslivssenter i Oslo opplyser at de i høst har kurset sine 50 rådgivere på første del av mobbeprosjektet, nå står de andre to delene for tur. Kristoffersen deltar også på vegne av Arbeidslivssenteret i en samarbeidsgruppe med Arbeidstilsynet og de tre største bedriftshelsetjenestene i hovedstaden for å samordne tiltakene slik at de handler ut i fra en felles forståelse av hva mobbeproblematikk handler om og ikke setter i verk overlappende aktiviteter. – Vi har valgt å ligge i «kjølvannet» av det sentrale mobbeprosjektet, det vil si at vi venter på deres konklusjoner på de forskjellige områdene, slik som forebygging, håndtering og rehabilitering i forbindelse med mobbing, før vi selv setter i verk tiltak. Det gjør vi fordi vi synes prosjektet er svært profesjonelt organisert og det har høy kompetanse gjennom den fagekspertisen de har knyttet til seg. Vi er veldig langt fremme her i landet når det gjelder kunnskap og forskning om mobbing. Denne kunnskapen regner vi med å kunne være med på å bringe videre ut til arbeidslivet over jul. Arbeidsmiljø nr. 8 – 2005

Personvern og cookies