Store krav til ansatte

(2005)

Etableringen av en ny velferdsetat stiller store krav til de ansatte. De statlige etatene, trygdeetat og Aetat, blir slått sammen og skal samlokaliseres med den kommunale sosialtjenesten. Den store utfordringen blir å få disse til å fungere som en enhet. Dette forutsetter ny og endret kompetanse. I tillegg må lov- og avtaleverk tilpasses. Dagens lovverk tillater blant annet ikke at en og samme person skal få datateknisk tilgang til alle opplysninger og informasjon fra Aetat, trygdeetat og sosialtjeneste. Det vil også bli store datatekniske utfordringer. Reformen, som tidligere ble kalt SATS, har nå fått navnet NAV – Ny arbeids- og velferdsforvaltning. Arbeidsmiljø nr. 4-2005

Personvern og cookies