– Sterk svekkelse av arbeidsskadede

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Regjeringens forslag til ny arbeids­skadeordning kan innebære en alvorlig svekkelse av arbeidstakernes rettigheter ved yrkesskade- og sykdom.

Dette mener en rekke organisasjoner og fagforeninger kan bli resultatet hvis regjeringens forslag til ny yrkesskadeforsikringsordning blir vedtatt, slik forslaget foreligger nå.

Stor skepsis

– Arbeids- og inkluderingsdepartementets forslag innebærer at skadelidte selv må sannsynliggjøre at påvirkningen vedkommende har vært utsatt for, har hatt «evnen til å forårsake sykdom», forklarer advokat Kjell Inge Ambjørndalen, som har jobbet med yrkesskadesaker som advokat gjennom mange år. Dette vil gjøre det svært vanskelig for dem som er rammet av yrkessykdom å nå frem med sine krav. Ambjørndalen har utformet høringssvaret for sju organisasjoner, blant annet fagforeningen Lederne, Arbeids­miljø­skaddes Landsforening, Norges Handi­kap­forbund, fagforeningen SAFE og Befalets Fellesorganisasjon. LO har i sitt høringsutvalg pekt på mye av det samme, blant annet krever organisasjonen at årsaks- og bevisreglene i ny lov gis en så klar utforming at skadelidtes situasjon ikke svekkes.

– Dramatisk reduksjon

Ambjørndalen poengterer at det nye lovforslaget vil medføre at bevisbyrden for at eksponeringen har hatt et så stort omfang at det har forårsaket sykdom, flyttes fra arbeidsgiver til arbeidstaker. I gjeldende regelverk er det nok at arbeidstakeren kan sannsynliggjøre at han eller hun har vært utsatt for en slik påvirkning, så er det er forsikringsselskapet til arbeidsgiver som må bevise at denne påvirkningen ikke har vært sterk nok til å forårsake sykdom (omvendt bevisbyrde) for å bli fritatt for erstatning. – Forslaget innebærer en dramatisk reduksjon i de yrkessykes rettigheter når det gjelder årsaksvurdering, heter det i høringssvaret fra de sju organisasjonene. En yrkessykdom utvikles over tid, kanskje 20-30 år. Det vil i praksis være nesten umulig for en syk arbeidstaker å fremskaffe bevis for at den eksponering vedkommende ble utsatt for for mange år siden har ført til den aktuelle sykdommen.
Arbeidstakere som får en skade eller sykdom i forbindelse med arbeidet, kan få store problemer med å nå frem med et erstatningskrav, mener en rekke fagforeninger og organisasjoner.

Ikke lovens intensjon?

– Dette er svært bekymringsfullt, mener advokaten. Syke arbeidstakere står i en utsatt stilling. I tillegg til den svekkelse sykdommen gir, vil det være praktisk talt umulig å fremskaffe dokumentasjon om eksponering fra flere tiår tilbake. Det gjør det ikke enklere at bevisreglene i slike saker er svært kompliserte. Han synes det er helt urimelig å frata arbeidstakeren den rettssikkerhetsgarantien som dagens ordning gir. Den bør beholdes på dette området. Advokat Kjell Inge Ambjørndalen og organisasjonene bak høringssvaret peker også på at de foreslåtte lovendringene har bakgrunn i et ønske om en organisatorisk endring av yrkesskadeordningen, og ikke i en reduksjon av de skadelidtes rettigheter. Ut i fra dette bør en vesentlig del av ordlyden i dagens regelverk om yrkesskade beholdes. Regjeringens forslag til ny organisering av dagens todelte yrkesskadeerstatning har vært ute på høring med frist 12. mars. Arbeids- og inkluderingsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken eller enkelte av høringssvarene før den er ferdig behandlet. Når det kan skje, er ikke avklart, opplyser departementets presseavdeling.

Personvern og cookies