Sterk økning i meldte farlig gods-uhell

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Det er blitt rapportert hele 34 prosent flere ulykker i forbindelse med transport av farlig gods i 2001 sammenlignet med foregående år. Mange av uhellene har skjedd som lekkasje eller spill av væske, ofte i forbindelse med av- og pålessing.

– Vi antar at økningen skyldes bedre rapporteringsrutiner, vi har ingen grunn til å tro at det har vært en reell økning i en slik størrelsesorden som vi ser her, sier overingeniør Hallgeir Haugland i Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE).

– Flere rapporter
Bestemmelsene vedrørende transport av farlig gods ble supplert med krav om sikkerhetsrådgiver for vel to år siden da en ny forskrift ble innført. Haugland tror at det først og fremst er innføringen av sikkerhetsrådgiver som har slått ut i flere rapporter når uhell skjer. Alle firmaer som transporterer gods som blir klassifisert som farlig eller skadelig, har plikt til å utpeke en sikkerhetsrådgiver som skal sørge for at regelverket blir etterlevd. Alle uhell og skader i forbindelse med transport skal rapporteres til myndighetene. – Den nye forskriften med blant annet krav om sikkerhetsrådgiver i alle transportbedrifter trådte i kraft 1. januar 2000. Det tar alltid litt tid å kjøre inn noe nytt, antagelig begynner vi å se resultater av de nye bestemmelsene nå. Haugland viser ellers til at det ikke er noen grunn til å tro at utstyr i forbindelse med transport er blitt dårligere, heller tvert i mot. Han tror også at opplæringen er blitt bedre som følge av det nye regelverket.

Lekkasjer
DBEs statistikk viser at de fleste uhell skjer som spill og lekkasje, noe som vanligvis forekommer ved fylling og tømming. Av 82 rapporterte uhell i fjor, var 40 i denne kategorien. Året før ble det registrert 25 tilfeller. Slike uhell kan omfatte spill av noen få liter som kanskje ligger igjen i en slange til store lekkasjer i forbindelse med direkte feilfylling eller tankbiluhell. Nest største ulykkeskategori er utforkjøringer og togavsporinger med 29 uhell, noe som representerer en økning fra 17 foregående år. – Hvis en tankbil sklir av veien på glatt føre og det ikke skjer noe med lasten, er ikke det annerledes enn hvilken som helt trafikkulykke. For øvrig viser statistikk over vanlige trafikkulykker at det skjer færre uhell med tankbiler enn andre biler. En regner med at det hver dag kjører rundt 2.000 tankbiler på norske veier. Statistikken fra DBE bygger på tall som er kommet inn hittil i år. Det kan derfor tenkes at tallene vil øke litt ut over året.

Personvern og cookies