Sterk økning av uhell med farlig gods

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Statistikken over uhell med farlige kjemikalier viser at det var nesten tre ganger så mange slike ulykker i fjor som ti år tidligere. Til gjengjeld er ulykkestallene hittil i år, det vil si til og med 28. oktober, oppsiktsvekkende lave.

– Den sterke veksten i registrerte uhell viser at ordningen med en sikkerhetsrådgiver i alle virksomheter som behandler og transporterer farlig gods fungerer. Dette er neppe et uttrykk for en reell økning i antallet uhell. Etter at regelverket ble lagt om i 2000 blir langt mer registrert i statistikken, opplyser senioringeniør Arne Johansen, fagansvarlig for farlig gods i Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE). Det lave antallet slike uhell hittil i år tilskriver han først og fremst at vinteren ikke er kommet enda. Noe kan også skyldes et visst etterslep med rapporteringen. Det er registrert 6 utforkjøringer/avsporinger i de 10 første månedene i år, mot 32 for hele året i fjor.

Nytt regelverk
Statistikken er delt opp i en rekke kategorier uhell og ulykker, hvor spill/lekkasje og utforkjøring/avsporing er langt de største. I fjor ble det meldt 98 uhell og ulykker med farlig gods, i 1992 var tallet 38. I 2000 ble regelverket lagt om, blant annet ble det et krav at alle som behandler eller transporterer farlig gods skal ha en sikkerhetsrådgiver som har ansvar for blant annet rapportering av alle uhell og ulykker til DBE. – I gjennomsnitt tilsvarer spill og lekkasjer hvert år innholdet i en tankbil. Dette tallet har ikke variert særlig mye. Men fordi statistikken nå omfatter alle uhell, selv de minste som litt søl fra en 25 liters kanne, øker antallet sterkt. På den annen side er dette et område hvor de store katastrofene lett kan skje, som på Lillestrøm i 2000 da et tog med propangass kjørte inn i et annet.

Ny beredskapsordning
Lillestrømulykken avdekket også en manglende beredskap på området i Norge, eksperter som kunne slukke brannen måtte hentes fra Sverige. Nå har industrien selv tatt initiativ til en ny beredskapsordning for ulykker som skjer ved transport av farlig gods for å komme i forkant av utviklingen. – Prosessindustriens Landsforening (PIL), Transportbrukernes Fellesorganisasjon, Statens forurensningstilsyn og DBE samarbeider om ordningen. Den innebærer blant annet en 24 timers vaktordning hvor 14 av PILs bedrifter stiller sine eksperter til rådighet. Johansen opplyser at Rådgivning ved kjemikalieuhell som ordningen kalles, skal omfatte alle de mest brukte kjemikaliene som transporteres her i landet.

Personvern og cookies