Steinull gir ikke økt kreftrisiko

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Det å arbeider med produksjon av steinull gir ikke økt risiko for å utvikle lungekreft. Det viser en stor europeisk undersøkelse om sammenhengen mellom steinullproduksjon og kreft. Forskerne fant ingen forbindelse mellom eksponeringsgrad, varighet av eksponeringen og forekomst av lungekreft, opplyser overlege Kristina Kjærheim ved Kreftregisteret.

Undersøkelsen, som omfatter steinullarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Tyskland, har tatt utgangspunkt i alle lungekrefttilfeller som har oppstått etter 1971 blant arbeidstakere i denne industrien i disse landene. Pasienter og pårørende er intervjuet om arbeidsforhold gjennom livet, røykevaner og andre forhold som kan ha betydning for utviklingen av sykdommen. Undersøkelsen omfatter 133 lungekrefttilfeller og 513 kontrollpersoner.

22.000 arbeidere
Et ekspertpanel ved hvert enkelt produksjonssted har også samlet opplysninger om produksjonsformer i forskjellige tidsepoker, arbeidsoppgaver og oversikter over hvem som gjorde hva. Dette er gjort for å få et så nøyaktig bilde av eksponeringen som mulig. Kjærheim opplyser at undersøkelsen har tatt utgangspunkt i en tidligere, meget omfattende oppfølgingsstudie av 22.000 europeiske mineralullarbeidere som startet i 1977. Ulike analyser av dette materialet viste en overrisiko for å få lungekreft på 40 til 90 prosent blant dem som var ansatt i denne industrien mer enn 30 år tidligere. Dette gjaldt spesielt for dem som hadde arbeidet med steinull. Mineralull er en samlebetegnelse for steinull, glassvatt og de nyere produktene optiske og keramiske fibre samt en del enda nyere spesialprodukter.

Ingen sammenheng
Undersøkelsen fra 1977 er en av de største arbeidsmiljøundersøkelsene som er gjort overhodet. Siden den viste en viss økt sykdomsrisiko for enkelte grupper av mineralullarbeidere, ønsket kreftforskere å gjøre en ny undersøkelse for å se om denne risikoen skyldtes påvirkning av steinullstøv eller andre stoff i industrien, andre arbeidsforhold eller tobakksrøyking. Den eneste klare sammenhengen forskerne fant var mellom lungekreft og røyking. Dette kan tyde på at det var helt spesielle forhold ved produksjonen av mineralull for 40-50 år siden som ikke er tilstede i dag, forklarer Kjærheim. Den gang var produksjonen langt mer manuell enn senere og det ble ikke brukt midler som binder støvet i produktene. Resultatene kan også skyldes andre råvarer eller at støveksponeringen den gang gikk over en kritisk grense.

– Ta forholdsregler
Kristina Kjærheim ønsker å ta en del forbehold vedrørende resultatene, blant annet har ikke forskerne kunnet undersøke lungekrefttilfeller som oppsto før 1971. På den annen side bekreftes resultatene av en tilsvarende amerikansk undersøkelse. – Og selv om resultatene er positive for dem som arbeider med disse produktene, er det likevel viktig å ta forholdsregler. All kunnskap vi har om støvpåvirkning generelt tyder blant annet på at den totale støvmengden bør være så lav som mulig. Dagens undersøkelse er en såkalt case-kontroll studie der forskerne tar med i undersøkelsen effekten av røyking og spesielle forhold i den enkeltes yrkesliv, slik som eksponering for asbest og andre stoffer.

Personvern og cookies