Statens forurensningstilsyn

(2007)

FORESLÅR INTERNASJONALT FORBUD MOT MILJØGIFT
Et norskledet ekspertutvalg har utarbeidet forslag om globalt forbud mot bruk av miljøgiften pentabromdifenyleter (pentaBDE), som blant annet benyttes i møbler, elektriske artikler og tekstiler. Den virker hemmende på utvikling av brann, men har ikke vært tillatt i Norge og EU etter 2004. Stoffet er imidlertid påvist i blodprøver fra den norske befolkning og i sedimenter og organismer i havet utenfor norskekysten. Ettersom miljøgifter spres over lange avstander må det et internasjonalt forbud til for å få ned nivåene i vårt nærmiljø.

FORSKRIFTEN OM KLIMAKVOTER ENDRET
Den norske forskriften om klimakvoter er endret som ledd i tilpasningene til EUs kvotedirektiv. De nye reglene innebærer at bedrifter må søke om tildeling av kvoter innen 10. oktober i år. Miljøverndepartementet har endret forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) for å tilpasse Norge til EUs kvotedirektiv i perioden 2008-2012.

Personvern og cookies