Staten betaler for økt kompetanse

Tekst: Turid Børtnes (2007)
Arbeidstakere som trenger ny kompetanse i jobben sin, kan få finansiert utdanningspermisjon i inntil 12 måneder. Staten betaler. I tillegg skal arbeidsgiveren ta inn en vikar som skal lønnes av bedriften.  

Ordningen skal i første omgang prøves ut som et forsøk i fem fylker og vil omfatte om lag 30 personer.

Lenger i jobb
Bakgrunnen for ordningen er å bidra til at arbeidstakere blir stående lenger i jobb ved at de får oppdatert kompetansen sin eller hjelp til å skaffe ny. Tiltaket er først og fremst beregnet på seniorer som har behov for mer eller ny utdanning for å bli værende i arbeidslivet. Denne typen utdannings­permisjoner er forbeholdt ansatte i IA-virksomheter. Arbeidsgiver skal som en hovedregel, ta inn en vikar for den som går ut i utdanningspermisjon. På den måten vil arbeidssøkere som har vansker med å komme inn på arbeidsmarkedet, få prøve seg gjennom et vikariat. Arbeids- og inkluderings­departementet presiserer at en vikar ikke nødvendigvis skal gå inn i akkurat samme jobb som den som går ut i utdanningspermisjon. Ordningen skal være fleksibel. Vikariatet skal kunne tilrettelegges ved rokke­ringer av arbeidsoppgaver i virksomheten, slik at vikaren kan få arbeidsoppgaver som er tilpasset vedkommendes kvalifikasjoner.

Beholder lønna
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan sammen søke Arbeids- og velferdsetaten (NAV) om finansiering av permisjonen. Den som går ut i permisjon beholder sin vanlige lønn og arbeidsgiver får refundert lønn og sosiale utgifter for vedkommende. Utgifter til skolepenger med mer dekkes av arbeids­giver og arbeidstaker. Personen som tas inn i et vikariat lønnes av arbeidsgiver på vanlig måte, men det ytes et fast tilskudd per måned per tiltaksplass til arbeidsgiver. Arbeidsgiver skal følge opp den ansatte i permisjonstiden og rapportere til NAV om eventuelle forandringer i planer eller forutsetninger for å gjennomføre utdanningen. Deltaker i utdanningsvikariat skal også følges opp av arbeidsgiver og NAV lokalt. Mot slutten av vikarperioden skal ­vedkommende få bistand til å søke jobb på det ordinære arbeidsmarkedet. Prøveordningen settes i verk i følgende fem fylker: Oppland, Vestfold, Telemark, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Forsøket starter i 2008 og varer ut perioden for IA-avtalen, det vil si ut 2009.

Personvern og cookies