Staten benytter ikke egne senior-tiltak

(2004)

Staten vegrer seg mot å bruke sine egne tiltak for å få seniorarbeidstakere over 62 år til å stå lengre i jobb.
Bare en av ti statsansatte får glede av muligheten til en fridag i måneden med lønn eller ekstra kronetillegg. Det er Statskonsult som har undersøkt bruken av avtalen, som ble tatt inn i hovedtariffavtalen i 2002 for å få eldre arbeidstakere til å forlenge yrkeskarrieren. Det er opp til arbeidsgiver å avgjøre om ordningen skal brukes. Betingelsen for avtalen er at arbeidstakeren utsetter å pensjonere seg til et nærmere avtalt tidspunkt mot å få fri med lønn en dag per måned eller et tillegg i lønna. De enkelte statlige virksomhetene som har vært med i Statskonsults undersøkelse har ulike begrunnelser for at ordningen ikke er mer i bruk. Noen viser til at ordningen ikke er pensjonsgivende, andre at den ikke blir prioritert av ledelsen eller at den gir mindre mulighet for fornyet kompetanse. Andre igjen mener at de har en livsfasepolitikk som ikke er rettet mot spesielle aldersgrupper, skriver Senter for seniorpolitikk. Statskonsult advarer mot bare å satse på ytre faktorer som mer i lønn for å beholde arbeidskraften. Det viser seg at de som ønsker å fortsette i jobben ut over mulig pensjoneringsalder ofte er drevet av indre motivasjon i forhold til arbeidet sitt.
Personvern og cookies