Stabil overtidsbruk

Tekst: Turid Børtnes (2002)
Det har stort sett vært stabil bruk av overtid i deler av 2001 sammenlignet med foregående år. Kvinners overtidsbruk har gått noe opp, mens menn har redusert sin, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).
Statistikken fra SSB viser at 23 prosent av mennene og 16 prosent av kvinnene arbeidet overtid i 2. kvartal i 2001. Dette er på linje med nivået foregående år. Overtidsbruken tilsvarer om lag 58.000 årsverk, det er 4,4 prosent av alle årsverk utført av heltidsansatte. Andelen som arbeidet overtid var størst i finansiell og forretningsmessig tjenesteyting med 27 prosent og lavest i undervisning med 12 prosent. Innenfor olje- og gassutvinning har overtidsbruken blitt kraftig redusert de siste årene, fra en andel på 53 prosent som arbeidet overtid i 1997 til bare 22 prosent i fjor. Men SSB opplyser at det ikke går an å sammenligne tallene direkte fordi det er blitt benyttet en annen estimeringsmetode fra 2000. Både detaljhandel og hotell- og restaurantdrift har hatt en økning i overtidsbruken, ellers er variasjonene mellom de to siste årene små. Det er små forskjeller mellom utdanningsgrupper, men ser en på alder og kjønn, finner en at i yngste aldersgruppe fra 16 til 24 år har menn økt sin overtidsbruk med 4 prosent og kvinner redusert sin med 3 prosent. I neste aldersgruppe er det kvinnene som har økt overtidsbruken mest, i aldersgrupper over 55 år er ikke forskjellen særlig stor. Alle tallene referer til overtidsbruk i samme periode av året, 2. kvartal.
Personvern og cookies