Spør oljeansatte om HMS

Tekst: Turid Børtnes (2008)

I løpet av januar og februar vil alle ansatte i norsk olje- og gass­virk­som­het bli spurt om hvordan de opplever helse, miljø og sikkerhet på arbeids­plassen sin.

Dette er en del av Petroleumstilsynets Risikonivåprosjekt som blant annet gjennomføres med en spørreskjemaundersøkelse annen hvert år. For første gang omfatter undersøkelsen også arbeidstakere ved landanlegg.

Over 10.000 ble spurt
Siste gang en tilsvarende undersøkelse ble utført, i 2005, svarte nesten 10.000 offshoreansatte på spørreskjemaet. Arbeidstakerne vil få utlevert skjemaet ved innsjekking på heliporten eller ved oppmøte på landanlegg. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert sammen med resten av resultatene fra Risikonivåprosjektet i slutten av april i år. Dataene fra undersøkelsen skal brukes for å bedre HMS-tilstanden i bransjen. Alle selskap som jobber på norsk sokkel eller på landanlegg kan også bestille en analyse av egne ansattes opplevelse av HMS-tilstanden, sammenlignet med andre relevante grupper. Alle svar blir konfidensielt behandlet, det samme gjelder resultater fra selskapene. Undersøkelsen støttes av organisasjonene i petroleumsindustriens Sikkerhetsforum, som er sammensatt av deltakere fra arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene samt oljeselskapene.

Høy ulykkesrisiko
Da rapporten om bransjens risikonivå ble lagt frem for ett år siden, sa Petroleumstilsynets direktør Magne Ognedal at totalindikatoren på en storulykke og tap av menneskeliv ikke var forbedret sammenlignet med foregående år, til tross for at antallet hendelser var stabilt eller viste en viss nedgang. Hydrokarbonlekkasjer, brønnhendelser, skip på kollisjonskurs og lekkasje fra undervannsanlegg er hendelser som medførte høyest risiko for tap av menneskeliv på produksjonsinnretninger.

Personvern og cookies