Søkelys på Aetats effektivitet

Tekst: Morten Dahl (2000)

Det finnes et betydelig effektiviseringspotensial ved de norske arbeidskontorene. Bare en tredel av kontorene er svært effektive, viser en undersøkelse utført av Institutt for samfunnsforskning (ISF).

Ineffektiviteten ved de norske arbeidskontorene er ikke urovekkende sammenliknet med tilsvarende studier av andre offentlige sektorer her til lands. Den er heller ikke stor sammenliknet med en liknende studie av arbeidsmarkedsetaten i Sverige på 90-tallet. Men likevel fastslår altså ISF-forskerne at for alle arbeidskontorene i Norge sett under ett, er det  mulig å opprettholde produksjonen med 13 prosent mindre ressursbruk.

I analysen har ISF målt ressursinnsatsen opp mot kontorenes seks viktigste tjenester. Disse er jobbformidling, formidling av kvalifiseringstiltak, ferdigbehandling av dagpengesaker, registrering av yrkeshemmede arbeidssøkere, fremmedspråklige arbeidssøkere og av arbeidssøkere under 20 år.

Undersøkelsen viser at 47 av 164 arbeidskontor er 100 prosent effektive.

Av de øvrige 117 kontorene er 30 mellom 90 og 100 prosent effektive; 34 mellom 80 og 90 prosent effektive, mens 53 kontorer er mindre enn 80 prosent effektive.

Totalt blir gjennomsnittet på effektiviteten 87 prosent. Dette innebærer et samlet innsparingspotensial på nærmere 12 prosent av dagens lønnsutgifter, noe som utgjør 75,7 millioner kroner pr. år.

Personvern og cookies