Snakk mer for å øke sikkerheten

(2005)

Christina Stave ved Arbetslivsinstitutet i Sverige er ferdig med en doktoravhandling, hvor hun har undersøkt hva som påvirker sikkerhetsprioriteringene til ansatte i matvareproduksjon og landbruk. Begge yrkesgruppene er utsatt for mange alvorlige arbeidsulykker. Det viser seg at informasjon om risiko og farer ikke er nok for å få de ansatte til å prioritere sikkerhet. Ansatte i matvareproduksjon som jobber med farlige verktøy i høyt tempo prioriterer ofte produksjon fremfor sikkerhet. I tillegg til forbedring av teknisk sikkerhet, kan man gjøre noe med delaktighet, kommunikasjon, læring og innsikt i håndtering av risiki. En av studiene i avhandlingen er gjort på bønder som møttes fast for å diskutere selvopplevde ulykker. Det å analysere og reflektere over ulykkesforløpet økte sikkerhetsaktivitet og forbedret sikkerhet.
Røykeloven gir resultater
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) la nylig fram forskningsresultater som viser at ansatte i utelivsbransjen har høstet stor helsegevinst av røykeforbudet. 93 ansatte ved 13 ulike serveringssteder ble undersøkt før røykeloven. 74 av dem ble også undersøkt etter innføring av røykeforbudet. Resultatene viser: – Røykeloven har gitt en betydelig bedring av luftkvaliteten, både når det gjelder nikotin og når det gjelder støv generelt på serveringsstedene. – Både røykere og ikke-røykere blant de ansatte i næringen har fått betydelig redusert nikotinopptak. – Ikke-røykere og astmatikere har fått bedret lungefunksjonen. Små luftstrømshindringer ble funnet hos ikke-røykere og personer med astma før røykeloven, men ikke etter.

Uro i arbeidsstokken påvirker sykefraværet
Økt bemanning kan gi økt sykefravær. Det er en av konklusjonene i en rapport fra Rikstrygdeverket. Studien, som heter «Nedbemanning og sykefravær», har fulgt 3100 norske bedrifter fra 2. kvartal 2000 til 4. kvartal 2004, og sett på utviklingen i sykefraværet, knyttet til endringer i størrelsen på arbeidsstokken. Noen av de mest sentrale funnene er: – I bedrifter med sterk nedbemanning er det en tendens til økt sykefravær. I nedbemanningsbedrifter sank først sykefraværet blant de ansatte. Deretter steg det så sterkt at det endte statistisk signifikant høyere enn sammenlignbare bedrifter. – I bedrifter med sterk ekspansjon og økning i bemanningen, er det også en tendens til økt sykefravær – Sterkest påvirket av nedbemanning ble sykefraværet til yngre menn og eldre kvinner – Sterkest påvirket av ekspansjon ble eldre kvinners sykefravær.

Nye funn fra KNM Kvikk
En rapport fra Universitetet i Bergen om helsetilstanden hos tidligere ansatte i Sjøforsvaret som tjenestegjorde ombord marinefartøyet KNM Kvikk, viser at det er en forekomst av misdannelser og dødfødsler på et tidligere tidspunkt enn det man tidligere har visst. Kartleggingen samsvarer med tidligere funn. – Resultatene bekrefter det vi fant da vi undersøkte nåværende ansatte. Det å ha tjenestegjort på marinefartøyet KNM Kvikk øker faren både for misdannelser og dødfødsler og gjør det også vanskeligere å bli gravid, sier professor Bente Moen til Forsvarsnett. De data forskerne har nå, har gitt mulighet til å studere tidstrenden for funnene. Det har vært stilt spørsmål om det er strålingsmiljøet ombord som har vært årsak til barnas skader. KNM Kvikk var frem til 1987 likt utstyrt som andre fartøy, men endret da operasjonsmønster. Båten ble øvingsfartøy for elektronisk krigføring og fikk en ekstra radiosender på akterdekket, med økt intensitet i radioutsendelser. – Det vi ser er at forekomsten av misdannelser og dødfødsler også skjedde før den spesielle senderen og antennen ble montert på båten i 1988, noe som gjør at det alene ikke kan være årsaken til skadene på barna, sier Moen. Arbeidet med KNM Kvikk sluttføres i 2006. Arbeidsmiljø nr. 7- 2005

Personvern og cookies