Slik får du et godt psykososialt arbeidsmiljø

Fotografi av seks unge mennesker på en arbeidsplass

Psykososial er en fellesbetegnelse på psykiske og sosiale forhold som har en betydning for helsen og det å fungere bra mentalt. Det sosiale handler i denne sammenhengen om arbeidsmiljøet, og det psykiske viser til hvordan vedkommende håndterer arbeidsmiljøet både kognitivt og emosjonelt. 

Et godt psykososialt arbeidsmiljø handler om de mellommenneskelige forholdene på en arbeidsplass, og dreier seg ofte om hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt for hver enkelt arbeidstaker. Et godt psykososialt arbeidsmiljø betyr en arbeidsplass som legger til rette for at arbeidstakere skal ha åpne, trygge arbeidsforhold og relasjoner på jobben. Dette sørger for økt trivsel på arbeidsplassen, som igjen sørger for lavere sykefravær og økt effektivitet for en virksomhet.

Krav i arbeidsmiljøloven

Som arbeidstaker har du krav på et godt arbeidsmiljø. Fokus på et godt psykososialt miljø og organisatoriske miljøfaktorer er en del av det moderne arbeidslivet, og er minst like viktige helse- og trivselsfaktorer som det fysiske arbeidsmiljøet. Derfor er det nå et krav i arbeidsmiljøloven om å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø. 

Det er arbeidsmiljølovens paragraf 4-3 som omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet, og bestemmelsen har som mål å:

…løfte fram og understreke lovens krav rettet mot arbeidsmiljøproblemer av sosial/psykososial art, for eksempel trakassering, mobbing, sosial isolasjon med videre.

Bestemmelsen er ikke uttømmende, men viser til sentrale forhold som er viktig i denne sammenhengen. I loven står det at:

  1. Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas.
  2. Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre arbeidstakere i virksomheten.
  3. Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden.
  4. Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som følge av kontakt med andre.
  5. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om gjennomføringen av kravene i denne paragraf.


Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø har alvorlig konsekvenser

Et dårlig psykososialt arbeidsmiljø kan ha alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser. Psykiske belastninger på arbeidsplassen kan medføre både helseplager og sykefravær for den enkelte arbeidstaker, i tillegg til å negativt påvirke familieliv og sosiale forhold utenfor arbeidsplassen. 

For arbeidsplassen vil et høyt sykefravær føre til tapt produksjon, og ha en dårlig innvirkning på arbeidsmiljøet generelt. 

Det handler om gode rutiner og rolleforståelse

Et godt psykososialt arbeidsmiljø handler i stor grad om å ha gode rutiner på arbeidsplassen og en forståelse for de ulike rollene. Med roller så mener vi både profesjonelle og ikke-profesjonelle roller, altså relasjoner på arbeidsplassen. 

Når det kommer til rutiner så er det enormt viktig at en arbeidsplass vet hvordan man skal håndtere varsler, avvik og konfliktsituasjoner. En grunnleggende faktor for et godt arbeidsmiljø er å ha etablerte og gode møteplasser for å kunne ta opp både negative og positive sider ved jobben. For å oppnå dette er det viktig at hver enkelt har en viss grad av forutsigbarhet når vanskelige saker blir tatt opp, og at arbeidstaker vet at dette ikke kommer til å få konsekvenser for stillingen. Vi ser ofte at dersom det ikke er en viss grad av forutsigbarhet når det skal tas opp vanskelige ting, så tør ikke folk si ifra i tilstrekkelig grad. 

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurs for et bedre psykososialt arbeidsmiljø

Den psykososiale tre-trinnsraketten er et kurs som går over en dag, hvor det blir en gjennomgang av de tre trinnene som skal være på plass for et godt arbeidsmiljø. Kurset fungerer godt som intern opplæring i egen virksomhet, fordi det gir en god gjennomgang av eget arbeid på dette området og avdekker hvilke forbedringsområder det bør jobbes med.

I kurset får man en gjennomgang av blant annet:

  • hvilke rutiner som ligger til grunn for et godt psykososialt arbeidsmiljø
  • de profesjonelle og ikke-profesjonelle rollene
  • hvordan skape relasjoner som fungerer på arbeidsplassen
  • hvordan organisere arbeidsdagen for å unngå relasjonsproblemer
  • hvordan sikre god håndtering når et problem har oppstått

Ideen med kurset er at man ikke får et godt arbeidsmiljø uten å ha klare og tydelige rollegrenser, samt rutiner for håndtering av saker. I en konflikt er det ofte tap av tillit og mistro som er kjernen av problemet, og en kilde til et dårlig arbeidsmiljø blant de ansatte. Dette skaper igjen et dårlig psykososialt arbeidsmiljø. 

Arbeidsmiljøsenteret arrangerer kurs i konflikthåndtering hvor deltakerne får en innføring i hvordan de kan tilrettelegge og gi bistand for en omsorgsfull og effektiv konflikthåndtering. Målet med kurset er å sørge for at deltakerne er trygg på rettsreglene, i tillegg til organisatoriske og psykososiale rammer og metoder for å best mulig sikre en løsning på konflikten.

Litteratur om og for et bedre arbeidsmiljø i vår HMS-butikk

Arbeidsmiljøsenterets HMS-butikk har et stort utvalg litteratur og materiell for et bedre arbeidsmiljø. Relevant litteratur som omhandler det psykososiale arbeidsmiljøet er blant annet:


Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe

Arbeidsmiljøsenteret er en organisasjon som har som formål å veilede og rådgi virksomheter og arbeidstakere i arbeidsmiljøsaker. Vi har høy kompetanse innen vårt felt, og hjelper gjerne deg eller din virksomhet med å oppnå et godt psykososialt arbeidsmiljø. Send oss en henvendelse eller ta kontakt med vår seniorkonsulent Aud Steiring, dersom du har noen spørsmål om det psykososiale arbeidsmiljøet.

Personvern og cookies