Skremmende svar på offshoreundersøkelse

Tekst: Turid Børtnes (2004)

 

En større spørreskjemaundersøkelse, som omfatter over 18.000 offshoreansatte, har avdekket betenkelige forhold ved helse-, miljø- og sikkerhetstilstanden. Det var svar av typen » Produksjonen går foran helse, miljø og sikkerhet» og tilsvarende som alarmerte de ansvarlige bak undersøkelsen som ble gjennomført i 2001.

Ved siden av nødvendige tiltak for å forbedre sikkerhetstilstanden blir disse svarene fulgt opp i en ny, tilsvarende undersøkelse som ble foretatt rundt årsskiftet. – Den nye spørreundersøkelsen er en gjentakelse av den forrige undersøkelsen. Mange av spørsmålene er like for sammenligningens skyld, men vi har også føyd til en del spørsmål for å få utdypet svarene vi fant ganske skremmende forrige gang, sier sjefingeniør Øyvind Lauridsen i Petroleumstilsynet som leder undersøkelsen. Han er spent på om de tiltakene som er blitt satt i verk etter den forrige undersøkelsen har rettet opp eventuelle uheldige tendenser og ført til at de ansatte selv mener det har skjedd forbedringer.

Omfattende
Spørreskjemaundersøkelsen inngår som en del av et større prosjekt «Utvikling i risikonivå – norsk sokkel» i regi av Oljedirektoratet. Ved å følge utviklingen av HMS-tilstanden over tid, vil myndigheter og næring kunne sette i verk tiltak som kan rette opp uheldige utviklingstendenser og generelt bidra til en bedring av helse, miljø og sikkerhet innen virksomheten. Spørreskjemaundersøkelsen skal gå annet hvert år. Arbeidet med den siste startet i begynnelsen av desember i fjor. Frem til 18. januar i år fikk alle som reiste offshore utlevert et spørreskjema ved innsjekking på helikopterterminalen. Det omfatter de fleste forhold innen sikkerhet, arbeidsmiljøforhold, fritid offshore og opplevelse av egen helse. Spørsmålene dreier seg om en lang rekke forhold slik som søvn, overtid, forhold til kolleger og ledelse, utviklingsmuligheter i jobben, støy, fysiske belastninger, hvordan friperioden om bord oppleves, helikopterturen, om HMS tas alvorlig og verneombudenes mulighet til å stanse farlig arbeid for å nevne noen av spørsmålene.

Ferdig til våren
Alle data skal være ferdig bearbeidet innen 23. april i år, da vil resultatet først bli lagt frem for Sikkerhetsforum og så offentliggjort samme dag, opplyser Lauridsen. Sikkerhetsforum er det sentrale samhandlingsorganet for partene i næringen og myndighetene når det gjelder HMS offshore. Alle selskap som opererer på norsk sokkel støtter undersøkelsen sammen med Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet, de ansattes organisasjoner, OLF og Norges Rederiforbund.

Personvern og cookies