Skolen – en utsatt arbeidsplass

Tekst: Turid Børtnes (2009)

 

Arbeidstilsynet er i gang med en omfattende tilsynsrunde på 600 skoler over hele landet. Arbeidspress, hyppige omstillinger og et krevende samspill med elever og foreldre gjør skolen til en utsatt arbeidsplass.

Seniorinspektør Lene Cecilie Skahjem, nasjonal prosjektleder for Arbeidstilsynets skolekampanje, opplyser at tilsynene så langt viser at det er mange utfordringer å ta fatt i ved skolene.

– Aktivt HMS-arbeid

Arbeidstilsynet skal gjennomføre cirka 600 tilsyn i offentlige og private grunnskoler samt videregående skoler over hele landet i løpet av året. Mesteparten av tilsynene ble gjennomført første halvår i år. Temaene for tilsynene dreier seg om praktisering av systematisk HMS-arbeid, psykososialt arbeidsmiljø, inneklima, håndtering av trusler og vold og sykefraværsarbeid. – Vi har allerede fått bekreftet behovet for en gjennomgang av HMS-tilstanden i skolene. Det er mange steder arbeidsmiljøarbeidet ikke er satt i system, forteller Skahjem. – Skolene har først og fremst fokus på elevene. Det er rimelig, men et systematisk HMS-arbeid vil medvirke til en bedre arbeidshverdag for alle, noe som også vil komme elevene til gode gjennom en mer tilfredsstillende undervisningssituasjon. Et nøkkelspørsmål fra Arbeidstilsynets inspektører er om ledelsen og de ansatte virkelig kjenner HMS-systemet og bruker det, for eksempel som et sykdomsforebyggende verktøy og ved håndtering av konflikter.

Mange utfordringer

Stadige omstillings- og endringsprosesser, opplevelse av stor arbeidsbelastning, høyt konfliktnivå og til tider et krevende elev-/foreldreforhold er en del av utfordringene i skolen. I tillegg kommer dårlig vedlikehold og en bygningsmasse som ofte er lite egnet til formålet. Dette kan føre til inneklimaproblemer som virker inn på helse og arbeidsevne. Selv om trusler og vold ikke er dagligdags, er det også en del av bildet. Det er viktig å ha en beredskapsplan for slike situasjoner. – Dette er ikke alltid mulig å forebygge, de ansatte må ha nødvendig kunnskap som kan fungere som et verktøy i utsatte situasjoner, sier Lene Cecilie Skahjem. Dessuten må de som utsettes for slike hendelser, følges opp på en skikkelig måte. For å få et bredest mulig bilde av mulig risiko vil Arbeidstilsynet ha separate møter med skoleeierne og ledelsen, vernetjenesten og en gruppe ansatte under samtlige tilsyn. Mesteparten av tilsynene vil bli avviklet i løpet av de to første kvartalene i år. Det er meningen å følge opp denne satsingen i 2010.

Personvern og cookies