Skjerping av likestillingsloven

(2003)
Likestillingsloven er forandret, blant annet er det nå et krav om at alle årsmeldinger skal inneholde en redegjørelse for hva virksomheten har gjort på likestillingsfronten siste år.
Dette gjelder alle bedrifter og virksomheter som er regnskapspliktige i tillegg til kommuner, fylkeskommuner, statlige etater og myndigheter. Årsmeldingen skal beskrive den faktiske tilstanden i virksomheten når det gjelder likestilling og redegjøre for hvilke tiltak som er satt i verk. Videre er det innført en bestemmelse om aktsomhetsplikt, den innebærer at offentlige myndigheter, arbeidsgivere og arbeidslivets organisasjoner skal arbeide aktivt og planmessig for å fremme likestilling. Loven har også fått et forbud mot seksuell trakassering og plikt til å forebygge dette, en utvidet likelønnsbestemmelse på tvers av fagområder og tariffavtaler, skjerpet vern av gravide og en bestemmelse om at arbeidssøker eller ansatt som er blitt forskjellsbehandlet har krav på erstatning fra arbeidsgiver. TB
Personvern og cookies