Skjerpede HMS-krav for oljebransjen

Tekst: Turid Børtnes (2002)

 

Sikkerhets- og arbeidsmiljøforholdene i Nordsjøen er ikke gode nok. På enkelte områder har utviklingen vært negativ samtidig som risikonivået i olje- og gassvirksomheten er økende, slår Arbeids- og administrasjonsdepartementet fast. Departementet har lagt frem en stortingsmelding som varsler en kraftig innskjerping på helse, miljø og sikkerhetsområdet.

Petroleumsnæringen var en foregangsnæring når det gjaldt sikkerhet og arbeidsmiljø på 80- og begynnelsen av 90-tallet. Men en rekke endringer i selskapenes planlegging og gjennomføring av virksomheten, blant annet som følge av sterkere krav til lønnsomhet, har gått på bekostning av HMS.

Glemte konsekvensene
I stortingsmeldingen pekes det på uakseptable og uheldige utviklingstrekk, på tiltak som må settes i verk og hvem som i første rekke har ansvaret for å gjøre dette. Departementet fremhever at hovedansvaret ligger hos operatørselskapene og arbeidsgiverne, selv om alle aktører, også arbeidstakerne, må bidra slik at virksomheten blir forsvarlig på alle områder. Oljevirksomheten er nå langt fra noe forbilde for landbasert virksomhet, slik den var tidligere. Det skyldes for en stor del at effektiviseringstiltak på det tekniske, operasjonelle og organisatoriske området ble satt i verk uten at næringen hadde tilstrekkelig fokus på konsekvensene for helse, miljø og sikkerhet. Dette er ikke akseptabelt, mener departementet, som peker på en rekke utfordringer næringen står overfor. Det må også satses mer på ny teknologi, utdanning og forskning, samordning og utnyttelse av infrastruktur. Samtidig må satsing på HMS-området holde følge med teknologi- og kunnskapsutviklingen på andre områder.

Økende alder
Allerede nå er gjennomsnittsalderen relativt høy i næringen. En kombinasjon av lav mobilitet og høy rekrutterings- og gjennomsnittsalder gir grunn for å tro at andelen eldre arbeidstakere vil fortsette å øke i årene fremover. Om lag halvparten av arbeidstakerne må avslutte sin yrkeskarriere fordi de ikke får fornyet helseerklæringen. Omfanget av utstøtning, helseplager som har sammenheng med alder og plager på grunn av lang tids eksponering i jobben vil ganske sikkert også øke. Det vil derfor være nødvendig å sette inn tiltak for å forebygge utstøtning og styrke omstillingstiltak for arbeidstakere som ikke lenger kan arbeide på plattformene. Dette bør også sees i sammenheng med den inngåtte intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv.

Ris bak speilet
Gode intensjoner og en stortingsmelding er ikke nok, det vet også departementet. De har derfor et ris bak speilet. Dersom næringen ikke viser den nødvendige vilje eller evne til å gjennomføre de tiltak som trengs, vil myndighetene vurdere bruk av ulike virkemidler. Det kan være strengere bruk av sanksjonsmidler eller gjennom bruken av konsesjonstildelinger hvor helse, miljø og sikkerhet er ett av flere viktige elementer som vurderes. Men heller ikke myndighetene slipper unna skjerpede krav. De må finne en riktig balanse mellom et systemrettet tilsyn og et mer detaljorientert et. Blant annet har departementet bedt Oljedirektoratet (OD) om å være mer tilstede på innretningene på sokkelen for med egne øyne å kunne danne seg et helhetlig bilde av den faktiske tilstanden på arbeidsplassen. OD er lovet økte ressurser i den forbindelse.

Personvern og cookies